Kunngjøringer

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid for Ølsjølia hytteområde.

På vegne av tiltakshaver Valdres Høyfjellshotel AS varsles oppstart av planarbeid Stavseng. Planarbeidet omfatter felt FT1, FT6 og N3 i kommuneplanens arealdel på eiendom gbnr. 28/3 og gbnr. 28/60. Planarbeidet varsles i tråd med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8.

Etnedal kommune deler årlig ut tilskudd til preparering av skiløyper og vedlikehold av sommerstier. I tillegg kan det søkes om tilskudd til konkrete tiltak/prosjekt i sti- og løypenettet. Aktuelle lag og foreninger som preparerer og vedlikeholder skiløyper og sommerstier innenfor kommunen kan søke. Søknadsfrist er 15. februar.

Etnedal kommunestyret har i møte 19.12.2019, sak 134/19, vedtatt reguleringsplan for Nord-Etnedal kyrkje. Planen omfatter hele eller deler av eiendommene 32/73, 32/30 og 32/21. Planen legger i første rekke til rette for utvidelse av kirkegården og parkering i tilknytning til kirka.

 I henhold til plan og bygningsloven § 11-15 kunngjøres at Kommunestyret i sak 66/19 den 12.09.19, og sak 127/19 den 21.11.19, har vedtatt kommuneplanens arealdel 2019-2029.

Vedtaket kan ikke påklages, jfr pbl § 11-15.