Kunngjøringer

Etnedal kommunestyre har i møte 23.6.2022, sak 70/22, vedtatt ny reguleringsplan for Brumoen. Samtidig ble tidligere regulerngsplan for området opphevet.

Planen regulerer blant annet arealer for næringsformål, miljøstasjon og badeplass.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Etnedal kommune og utbygger innenfor reguleringsplan Regla. Detaljreguleringsplan Regla ble vedtatt av kommunestyret i sak 82/21 i møte den 26.8.21.

 

Etnedal kommunestyre vedtok i møte 28.4.2022 (sak 38/22) at det startes opp arbeid med å revidere kommunedelplan for klima og energi ved at planprogram datert 13.4.2022 sendes på høring til aktuelle parter.
Det varsles samtidig oppstart av planarbeid i henhold til plan- og bygningslovens § 11-12.

Kommunestyret i Etnedal har i sak 39/22 den 28.04.22 vedtatt å legge framforhandlet
utbyggingsavtale for del av Synnfjellfoten II ut til offentlig ettersyn, i tråd med pbl § 17-4. Avtalen er
framforhandlet mellom Etnedal kommune og Frugesetlia Skog ANS.
Eventuelle merknader kan sendes til kommunen via eDialog, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen
10, 2890 Etnedal.
Frist for å komme med merknader er 31.05.22.

Etnedal kommunestyre har i møte 24.03.22, sak 26/22,  vedtatt felles vann- og avløpsplan for Bakkebygde.
Planen innebærer etablering av felles kommunal vannforsyning og felles avløpsanlegg for hele Bakkebygde, med tilhørende ledningsnett.

Samtidig er følgende vann- og avløpsplaner opphevet:

  • Skåletjednet nord
  • Skåletjednet sør
  • Bakko hyttegrend

Etnedal kommune deler årlig ut tilskudd til preparering av skiløyper og vedlikehold av sommerstier. I tillegg kan det søkes om tilskudd til konkrete tiltak/prosjekt i sti- og løypenettet. Aktuelle lag og foreninger som preparerer og vedlikeholder skiløyper og sommerstier innenfor kommunen kan søke. Søknadsfrist er 15. mars.

Søknadsskjema finnes her: https://www.etnedal.kommune.no/soknadssenter/

I henhold til pbl § 17-4 kunngjøres at Etnedal kommune har inngått utbyggingsavtale med Oppland Bygg & Anlegg AS, og grunneiere av gnr 33 bnr 33, om utbygging av kommunalt vann og avløp for del av reguleringsplan Synnfjellfoten II.

Avtalen ble godkjent av kommunestyret i sak 05/22 den 27.01.22.

 

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om at det startes opp arbeid med detaljreguleringsplan for Bruflatjordet i Etnedal. Planen berører helt eller delvis eiendommene gnr 140 bnr 122, bnr 142, bnr 137, bnr 66, bnr 53 og bnr 126.

Formålet med planarbeidet er i hovedsak å regulere framtidig utnyttelse av felt E3 i reguleringsplan for Bruflat.

Etnedal kommune legger forslag til detaljreguleringsplan for Brumoen ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget er en revidering og utvidelse av eksisterende reguleringsplan for Brumoen vedtatt i 1977. Denne planen vil bli opphevet ved vedtak av ny plan. Planforslaget regulerer blant annet arealer for næringsformål, miljøstasjon og badeplass.

Etnedal kommunestyre har i møte 23.9.2021, sak 111/21, vedtatt reguleringsplan for Haugalia sør, B13. Planen regulerer 17 nye tomter for boligbebyggelse med tilhørende atkomstveg og gang-/sykkelveg. Det er også regulert inn et nærmiljøanlegg i tilknytning til boligfeltet. Området skal knyttes til kommunalt vann- og avløp.

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Innlandet innen 3 uker fra denne kunngjøring, i samsvar med forvaltningslovens § 27. En eventuell klage må gjøres skriftlig og sendes via eDialog på vår nettside, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens § 42.

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om innløsning etter samme lovs § 15-3 må fremsettes skriftlig senest 3 år etter kunngjøring av vedtatt reguleringsplan.