Kunngjøringer

Innlandet fylkeskommune har utarbeida fredningsforslag for Breie gard i Etnedal. Har du innspill sender du det til fylkeskommunen innen 1. mai.

Etter høringsperioden skal forslaget behandles i Etnedal kommunestyre. Følg lenken og finn forslaget: https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/fredning-av-breie-gard-i-etnedal.19136.aspx

På vegne av grunneier varsles det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Signalhøgde, del av gnr 113 bnr 1. Planarbeidet utføres av Storengen BA-Consult AS.

Etnedal kommune legger forslag til reguleringsplan for Lenningen vannforsyningsanlegg ut til offentlig ettersyn. Planforslaget regulerer nytt kommunalt vannforsyningsanlegg, med tilhørende infrastruktur, på eiendommen gnr 151 bnr 1 på Lenningen. Hensikten er å etablere ny kommunal vannforsyning for hele Lenningenområdet.

 I henhold til plan og bygningsloven § 11-15 kunngjøres at Kommunestyret i sak 66/19 den 12.09.19, og sak 127/19 den 21.11.19, har vedtatt kommuneplanens arealdel 2019-2029.

Vedtaket kan ikke påklages, jfr pbl § 11-15.