Kunngjøringer

Etnedal kommunestyre vedtok i møte 30. april å legge forslag til  vatn- og avløpsplan for Klubbarhaugatn ut til offentleg ettersyn. Planforslaget er utarbeida av Gullord Geoservice AS på vegne av grunneigar.

Det varsles med dette at kommunen legger Plan for befolkningsutvikling 2020 – 2025 ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å levere merknader til planforslaget er 31. mai. Eventuelle merknader vurderes tatt inn i planforslaget som legges fram for ny behandling i kommunestyret 25.06. Planforslaget kan leses her.

 

Forslag til ny reguleringsplan for Jomfruslette legges ut til 2. gangs offentlig ettersyn.

Følgende endringer er gjort i plandokumentene etter 1.gangs høring:

Navnekomitéen i Etnedal har i møte den 13.03.20 vedtatt å legge følgende nye vegnavn ut til høring:

Innlandet fylkeskommune har utarbeida fredningsforslag for Breie gard i Etnedal. Har du innspill sender du det til fylkeskommunen innen 1. mai.

Etter høringsperioden skal forslaget behandles i Etnedal kommunestyre. Følg lenken og finn forslaget: https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/fredning-av-breie-gard-i-etnedal.19136.aspx

 I henhold til plan og bygningsloven § 11-15 kunngjøres at Kommunestyret i sak 66/19 den 12.09.19, og sak 127/19 den 21.11.19, har vedtatt kommuneplanens arealdel 2019-2029.

Vedtaket kan ikke påklages, jfr pbl § 11-15.