Kunngjøringer

Norconsult AS søker på vegne av Etnedal kommune om utslippstillatelse for tettbebyggelsen Bakkebygde med rensing av avløpsvann i nye Gamlestølen renseanlegg.

Etnedal kommune deler årlig ut tilskudd til preparering av skiløyper og vedlikehold av sommerstier. I tillegg kan det søkes om tilskudd til konkrete tiltak/prosjekt i sti- og løypenettet. Aktuelle lag og foreninger som preparerer og vedlikeholder skiløyper og sommerstier innenfor kommunen kan søke. Søknadsfrist er 15. mars.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om at det startes opp arbeid med endring av reguleringsplan Nordre Lenningen turistområde, planid 20110100.

Formålet med planarbeidet er i hovedsak å regulere inn areal til startpunkt for Langsua nasjonalpark. Dette inkluderer blant annet muligheter for å etablere parkering, rasteplass og infopunkt. Endringene vil berøre eiendommen gnr 151 bnr 1.

Herved kunngjøres at Etnedal kommune har vedtatt endring av bestemmelsene om gjerding i reguleringsplanene Nordre Lenningen, planid 20090096, og Synnfjellfoten, planid 20140118.

Etnedal kommunestyre har i møte 23.6.2022, sak 70/22, vedtatt ny reguleringsplan for Brumoen. Samtidig ble tidligere regulerngsplan for området opphevet.

Planen regulerer blant annet arealer for næringsformål, miljøstasjon og badeplass.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Etnedal kommune og utbygger innenfor reguleringsplan Regla. Detaljreguleringsplan Regla ble vedtatt av kommunestyret i sak 82/21 i møte den 26.8.21.

 

Etnedal kommunestyre har i møte 24.03.22, sak 26/22,  vedtatt felles vann- og avløpsplan for Bakkebygde.
Planen innebærer etablering av felles kommunal vannforsyning og felles avløpsanlegg for hele Bakkebygde, med tilhørende ledningsnett.

Samtidig er følgende vann- og avløpsplaner opphevet:

  • Skåletjednet nord
  • Skåletjednet sør
  • Bakko hyttegrend

I henhold til pbl § 17-4 kunngjøres at Etnedal kommune har inngått utbyggingsavtale med Oppland Bygg & Anlegg AS, og grunneiere av gnr 33 bnr 33, om utbygging av kommunalt vann og avløp for del av reguleringsplan Synnfjellfoten II.

Avtalen ble godkjent av kommunestyret i sak 05/22 den 27.01.22.

 

 

I henhold til pbl § 17-4 kunngjøres at Etnedal kommune har inngått utbyggingsavtale med Ølsjølia Utvikling AS, om utbygging av kommunalt vann og avløp for del av Ølsjølia hytteområde.

Avtalen ble godkjent av kommunestyret i sak 61/21 den 27.05.21. Reguleringsplan Ølsjølia ble vedtatt i samme møte, sak 59/21.

I henhold til pbl § 17-4 kunngjøres at Etnedal kommune har inngått utbyggingsavtale med Synnfjellfoten Eiendom og Invest AS, om utbygging av kommunalt vann og avløp for del av Ølsjølia hytteområde.