Kunngjøringer

Etnedal kommunestyre behandlet i møte 22.10.2020 forslag til detaljreguleringsplan for Regla med vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring.

Etnedal kommunestyre behandlet i møte 22.10.2020 forslag til detaljreguleringsplan for
Ølsjølia med vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring.

I henhold til plan og bygningsloven § 17-4 første ledd kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Etnedal kommune og grunneier/utbygger av Feplassen hytteområde. Detaljreguleringsplan er under utarbeidelse, og omfatter området F7 Feplassen i kommuneplanens arealdel.

Etnedal kommunestyre vedtok i sak 101/20 i møte den 22.10.20 å legge ut forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Etnedal kommune, på høring i 30 dager.

Forskriften er sist revidert i 2015, og det er behov for en generell oppdatering og endring av noen punkter.

Etnedal kommunestyret har i møte 24.9.2020, sak 89/20, vedtatt reguleringsplan for Lenningen vassanlegg. Planen regulerer nytt kommunalt vannforsyningsanlegg, med tilhørende infrastruktur, på eiendommen gnr 151 bnr 1 på Lenningen. Hensikten er å etablere ny kommunal vannforsyning for hele Lenningenområdet.

I henhold til plan og bygningsloven § 17-4 første ledd kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Etnedal kommune og grunneiere/utbyggere av Ølsjølia hytteområde. Detaljreguleringsplan er under behandling, og omfatter områdene Ølsjølia og Ølsjølia vest i kommuneplanens arealdel.

Innlandet fylkeskommune har utarbeida fredningsforslag for Breie gard i Etnedal. Har du innspill sender du det til fylkeskommunen innen 1. mai.

Etter høringsperioden skal forslaget behandles i Etnedal kommunestyre. Følg lenken og finn forslaget: https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/fredning-av-breie-gard-i-etnedal.19136.aspx

 I henhold til plan og bygningsloven § 11-15 kunngjøres at Kommunestyret i sak 66/19 den 12.09.19, og sak 127/19 den 21.11.19, har vedtatt kommuneplanens arealdel 2019-2029.

Vedtaket kan ikke påklages, jfr pbl § 11-15.