Kunngjøringer

I henhold til pbl § 17-4 kunngjøres at Etnedal kommune har inngått utbyggingsavtale med Synnfjellfoten Eiendom og Invest AS, om utbygging av kommunalt vann og avløp for del av Ølsjølia hytteområde.

I henhold til pbl § 17-4 kunngjøres at Etnedal kommune har inngått utbyggingsavtale med Synnfjellfoten Eiendom og Invest AS, om utbygging av kommunalt vann og avløp for Feplassen hytteområde.

Etnedal kommunestyret har i møte 24.6.2021, sak 73/21, vedtatt reguleringsplan for Feplassen. Hensikten med plan og bestemmelser er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.
Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Innlandet innen 3 uker fra denne kunngjøring, i samsvar med forvaltningslovens § 27. En eventuell klage må gjøres skriftlig og sendes via eDialog på vår nettside, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

I forbindelse med reguleringsplan for Synnfjellfoten II som er under behandling i kommunen, har Etnedal kommune forhandlet fram en utbyggingsavtale med utbygger, vedrørende etablering av vann- og avløpsanlegg i deler av området.

Kommunestyret i Etnedal har i sak 72/21 den 24.06.21 vedtatt å legge framforhandlet utbyggingsavtale for del av Synnfjellfoten II ut til offentlig ettersyn, i tråd med pbl § 17-4.

Etnedal kommunestyret har i møte 27.5.2021, sak 59/21, vedtatt reguleringsplan for Ølsjølia. Hensikten med plan og bestemmelser er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Etnedal kommunestyre vedtok i møte den 27.5.2021, i sak 60/21, å legge forslag til detaljregulering for Synnfjellfoten II ut til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.

Hensikt med planarbeidet er fortetting og videre utbygging av eksisterende hyttefelt. Vedtak av ny reguleringsplan vil medføre at eksisterende plan fra 2008 oppheves.

Innlandet fylkeskommune har utarbeida fredningsforslag for Breie gard i Etnedal. Har du innspill sender du det til fylkeskommunen innen 1. mai.

Etter høringsperioden skal forslaget behandles i Etnedal kommunestyre. Følg lenken og finn forslaget: https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/fredning-av-breie-gard-i-etnedal.19136.aspx