Kunngjøringer

Etnedal kommune legger forslag til detaljreguleringsplan for Haugalia sør, B13 ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget regulerer 17 nye tomter for boligbebyggelse med tilhørende atkomstveg og gang-/sykkelveg. Det er også regulert inn et nærmiljøanlegg i tilknytning til boligfeltet. Området skal knyttes til kommunalt vann- og avløp.

Planforslaget kan sees her eller ved henvendelse til Servicekontoret på Bruflat, i perioden 10.5.2021 t.o.m. 25.6.2021.2021.

Etnedal kommune legger forslag til reguleringsplan for Regla ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Planforslaget legger opp til fortetting og utvidelse av eksisterende hyttefelt.

Med bakgrunn i den stadige utbyggingen og framtidige planer for utvikling av fritidsbebyggelse i Bakkebygde, har administrasjonen utarbeidet forslag til overordna vann- og avløpsplan for hele området i kommunen. Forslaget baserer seg på kommunalt ledningsnett for både vann og avløp, med fornyelse og utvidelse av eksisterende renseanlegg og etablering av felles vannforsyning.

Innlandet fylkeskommune har utarbeida fredningsforslag for Breie gard i Etnedal. Har du innspill sender du det til fylkeskommunen innen 1. mai.

Etter høringsperioden skal forslaget behandles i Etnedal kommunestyre. Følg lenken og finn forslaget: https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/fredning-av-breie-gard-i-etnedal.19136.aspx