Kunngjøringer

Etnedal kommune legger forslag til reguleringsplan for Lenningen vannforsyningsanlegg ut til offentlig ettersyn. Planforslaget regulerer nytt kommunalt vannforsyningsanlegg, med tilhørende infrastruktur, på eiendommen gnr 151 bnr 1 på Lenningen. Hensikten er å etablere ny kommunal vannforsyning for hele Lenningenområdet.

På vegne av grunneier varsles oppstart av planarbeid for Fjellsætra hytteområde. Planarbeidet utføres av Tor Ivar Gullord. Planarbeidet varsles i tråd med plan- og bygningsloven § 12-8.

På vegne av grunneier varsles oppstart av planarbeid for Bergli hytteområde. Planarbeidet utføres av Tor Ivar Gullord. Planarbeidet varsles i tråd med plan- og bygningsloven § 12-8.

Etnedal kommunestyre vedtok i møtet 23. januar felles vann- og avløpsplan for Lenningen. Denne planen innebærer etablering av ett felles kommunalt vannforsyningsanlegg og ett avløpsanlegg for hele Lenningen, samt tilhørende ledningsnett.

 I henhold til plan og bygningsloven § 11-15 kunngjøres at Kommunestyret i sak 66/19 den 12.09.19, og sak 127/19 den 21.11.19, har vedtatt kommuneplanens arealdel 2019-2029.

Vedtaket kan ikke påklages, jfr pbl § 11-15.