Rådgivende enhet for russaker

Ny lovpålagt oppgave fra 01.07.22.

Helsedirektoratet har pålagt alle landets  kommuner å etablere en rådgivende enheter for russaker.

I Etnedal kommune har avdeling for  psykisk helsetjeneste fått denne funksjonen, og kontaktperson her er Tine A.G. Bjørnødegård Tine.Annett.Gulbrandsen.Bjornodegard@etnedal.kommune.no ,  jobbtlf 95019059.

1.Innkalling til oppmøte hos rådgivende enhet

Kommunen har informert lokal påtalemyndighet ved politidistriktet om kontaktopplysninger til rådgivende enhet for russaker. Påtalemyndigheten videreformidler informasjon til rådgivende enhet i kommunen om at en person har fått ilagt nevnte vilkår, og enheten kaller personen inn til oppmøte og eventuelt til rustesting dersom dette er satt som vilkår. Rådgivende enhet for russaker kaller inn den det gjelder etter beskjed fra påtalemyndigheten. Innkalling til oppmøte skal være skriftlig, men enheten kan også forsøke å oppnå kontakt på telefon og i helt særskilte tilfeller forsøke å benytte oppsøkende virksomhet.

2. Om oppmøte hos rådgivende enhet

Enhetens primære oppgave vil være å gi generell informasjon, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt. Selv om enheten er en helse- og omsorgstjeneste, og forsvarlighetskravet gjelder, så er selve oppmøtet en konsekvens av en strafferettslig reaksjon (betinget bot, påtaleunnlatelse mv.) ilagt av påtalemyndigheten. Generell informasjon som er allment tilgjengelig om risiko og helsefare ved rusmidler anses ikke som helsehjelp. Oppmøte hos enheten skal derfor ikke nedtegnes i journal, men registreres på annen måte i et administrativt system. Registering av oppmøte og testresultat vil være personsensitive opplysninger, og må lagres i henhold til de krav som gjelder for slike opplysninger.»

Villkår og rutiner for oppmøte og ruskontroll hos rådgivende enhet for russaker (PDF, 717 kB)

Kontaktinfo

Tine Annett Gulbrandsen Bjørnødegård
Avdelingsleder, vernepleier med videreutd. i psykisk helsearbeid
E-post
Mobil 95 01 90 59