Hogst i vernskog

Vernskogen i Valdres ligger opp mot fjellet, så høgt at det er vanskelige foryngelsesforhold, eller så liten vekst at skogen kan bli ødelagt ved feil hogst.

I Etnedal ligger vernskoggrensa på ca. 800 M.o.h.

Det er fylkeslandbruksstyret som har vedtatt hvilke områder som har vernskogstatus og hvordan skjøtselen av disse skal skje. Et viktig prinsipp er at varmeklimaet ikke skal forverres ved hogstinngrep og at skogen skal beholde et sammenhengende skogbilde over tid. Det kan altså ikke hogges store hogstflater og rundt halvparten av den stående skogen må bli stående. Det skal også tas vare på element som kraggfuruer, tørre og vridde tre og reirplasser for store rovfugler. 

All hogst i vernskog, med unntak av hogst til eget bruk, skal meldes til kommunen ved landbrukskontoret senest  3 (tre) uker før hogsten starter. Skjema for melding av hogst i vernskog finner du ovenfor. Et kartutsnitt som viser det aktuelle hogstområdet, skal ligge ved meldinga som skal sendes  til Landbrukskontoret i kommunen.

Kontaktinfo

Vidar Lone Lysnes
Skogbruksrådgiver- og saksbehandler aralplan
E-post
Mobil 94 83 57 37

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 09.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 09.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt