Skogfond

Skogfond - gjer gode investeringar ekstra gode
Skogfond er meir lønsamt enn tilskott

Alle skogeigedomar har ein eigen skogfondskonto. Når du som skogeigar sel tømmer, skal mellom 4 % og 40 % av tømmerverdien settast av til skogfond. Skogfondet høyrer til skogeigedomen, og skal brukast til investeringar i skogeigedomen. Til dømes kan planting, ungskogpleie, vegbygging og ein rekke andre tiltak dekkast med skogfond. Langsiktige investeringar i skog er ein sikker og smart pengeplassering. Når du investerer i eigedomen ved hjelp av skogfond oppnår du ein betydelig skattefordel, det vil seie at du dekker inn ein god del av investeringa gjennom redusert skatt.

Kva er skattefordelen i skogfond?

Den del av tømmerverdien som blir satt av til skogfond blir ikkje rekna som skattepliktig inntekt. Det er fyrst når pengane skal brukast at det må betalast skatt, men heile 85 % av uttaket er då skattefritt.

Om du ynskjer å berekne effekten av eigne skogfondsavsettingar, finnes det ein skogfondskalkulator på nettsida til Skogbrukets Kursinstitutt.

Her følger noen punkter som du som skogeier kan være spesielt oppmerksom på.

Skogfond kan brukes til vegvedlikehold. Ved årlig løpende vedlikehold i form av høvling, skraping, slådding, salting og krattfjerning, kan inntil 4 kr/løpemeter vei pr. år dekkes med skogfond. Når vedlikeholdet ikke utføres årlig, eller ved større vedlikeholdsprosjekter som grusing, grøfterensk, grøfteutvidelse, utskifting av stikkrenner, så kan høyere kostnader enn 4 kr/løpemeter dekkes med skogfond. Men da skal melding sendes kommunen og arbeidet forhåndsgodkjennes.

Alle nybygde og ombygde skogsbil- og traktorveier, inkludert velteplasser, som inngår i det permanente veinettet og som er godkjent etter Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (landbruksveiforskriften), kan dekkes av skogfond med skattefordel.

Det er derfor viktig at det søkes slik at man kan benytte skogfondet.

Skogfondsmidler utbetales ved at skogeier henvender seg til kommunen direkte eller via internett, og dokumenterer de utførte investeringstiltak. Dette må gjøres senest et år fra utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført. Kommunen er godkjenningsmyndighet for de utførte tiltakene. Ikke vent med å be om å få refundert skogfond.

Søknad om tilskudd.
Samtidig som du ber om å få refundert fra skogfondet bør du søke om tilskudd.
Søknadsskjemaer finner du her.

Hvilke tilskudd du kan søke om finner du under fanen «Tilskudd».

Husk at søknad om tilskudd og begjæring om refusjon av skogfond kan gjøres digitalt på skogfond.no

Kontaktinfo

Vidar Lone Lysnes
Skogbruksrådgiver- og saksbehandler aralplan
E-post
Mobil 94 83 57 37

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 09.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 09.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt