Tilskudd

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.

Det finnes flere tilskuddsordninger, de mest aktuelle i Etnedal er tilskudd til:

  • Vegbygging inntil 50%
  • Punktutbedring på landbruksveier inntil 50%
  • Planting inntil 60 % (over et visst antall planter per dekar).
  • Suppleringsplanting inntil 20% (Krav om at plantetetthet er over fastsatt minimumstall).
  • Gjødsling inntil 40 %
  • Markberedning (40 %)
  • Ungskogpleie (40%)

Søknad om tilskudd kan registreres digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til via Landbrusdirektoratets hjemmeside. Som en del av søknadsregistreringen, skal tiltakets område tegnes inn på kartet. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som vedlegg i slutten av utfyllingen.

Som et alternativ til digital registrering, kan søknad om tilskudd leveres på papir til kommunen.
Dette skal skje på skjema LDIR-909, og med søknaden skal det leveres kopi av faktura og et kart som viser hvor tiltaket er gjennomført. Faktura er tilstrekkelig som søknad på tilskudd så fremt følgende fremgår:

-Vilkår (tilsvarende det som står på side 2 på skjema LDIR-909)

-Avkryssing for at skogeier ønsker tilskudd

-Signatur

Kontaktinfo

Vidar Lone Lysnes
Skogbruksrådgiver- og saksbehandler aralplan
E-post
Mobil 94 83 57 37

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 09.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 09.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt