Enkle endringer av reguleringsplan

Av og til kan det oppstå behov for å gjøre tilpasninger på arealer som er del av en reguleringsplan. Det kan være at man ønsker å endre litt på en tomt, legge en veg litt annerledes eller lignende.  Dette er i utgangspunktet noe som må behandles som en planendring. Det er imidlertid ikke alle slike endringer som krever full planprosess med varslinger, offenlig ettesyn osv.

Dersom endringene «i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder», så kan man få tillatelse etter en enklere prosess. Etter søknad hvor endringen beskrives skriftlig om med vedlagt kart og annen nødvendig dokumenatsjon,  vil kommunen sende saken ut på høring til berørte parter og til statlige og fylkeskommunale myndigheter. Høringstiden vil være 6 uker. Etter høringsrunden vil kommunen kunne konkludere og gjøre vedtak i saken. Saksbehandlingstiden er på inntil 12 uker i tillegg til den tiden saken er ute på høring.

Kontaktinfo

Håvard Telstø
Planlegger
E-post
Mobil 94 83 16 49
Vidar Lone Lysnes
Skogbruksrådgiver- og saksbehandler aralplan
E-post
Mobil 94 83 57 37