Kunngjøringer

Etnedal kommunestyre har i møte 23.9.2021, sak 111/21, vedtatt reguleringsplan for Haugalia sør, B13. Planen regulerer 17 nye tomter for boligbebyggelse med tilhørende atkomstveg og gang-/sykkelveg. Det er også regulert inn et nærmiljøanlegg i tilknytning til boligfeltet. Området skal knyttes til kommunalt vann- og avløp.

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Innlandet innen 3 uker fra denne kunngjøring, i samsvar med forvaltningslovens § 27. En eventuell klage må gjøres skriftlig og sendes via eDialog på vår nettside, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens § 42.

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om innløsning etter samme lovs § 15-3 må fremsettes skriftlig senest 3 år etter kunngjøring av vedtatt reguleringsplan.

I henhold til pbl § 17-4 kunngjøres at Etnedal kommune har inngått utbyggingsavtale med Ølsjølia Utvikling AS, om utbygging av kommunalt vann og avløp for del av Ølsjølia hytteområde.

Avtalen ble godkjent av kommunestyret i sak 61/21 den 27.05.21. Reguleringsplan Ølsjølia ble vedtatt i samme møte, sak 59/21.

I henhold til pbl § 17-4 kunngjøres at Etnedal kommune har inngått utbyggingsavtale med Synnfjellfoten Eiendom og Invest AS, om utbygging av kommunalt vann og avløp for del av Ølsjølia hytteområde.

I henhold til pbl § 17-4 kunngjøres at Etnedal kommune har inngått utbyggingsavtale med Synnfjellfoten Eiendom og Invest AS, om utbygging av kommunalt vann og avløp for Feplassen hytteområde.

Etnedal kommunestyret har i møte 24.6.2021, sak 73/21, vedtatt reguleringsplan for Feplassen. Hensikten med plan og bestemmelser er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.
Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Innlandet innen 3 uker fra denne kunngjøring, i samsvar med forvaltningslovens § 27. En eventuell klage må gjøres skriftlig og sendes via eDialog på vår nettside, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Etnedal kommunestyret har i møte 27.5.2021, sak 59/21, vedtatt reguleringsplan for Ølsjølia. Hensikten med plan og bestemmelser er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Innlandet fylkeskommune har utarbeida fredningsforslag for Breie gard i Etnedal. Har du innspill sender du det til fylkeskommunen innen 1. mai.

Etter høringsperioden skal forslaget behandles i Etnedal kommunestyre. Følg lenken og finn forslaget: https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/fredning-av-breie-gard-i-etnedal.19136.aspx