Demenskontakt

I Etnedal kommune har vi en demenskontakt.
Sykepleier Inga Lunde kan kontaktes.

*Kartlegge, utrede og følge opp pasienter og pårørende
*Kontaktperson for personer med demens og deres pårørende.
*Kontaktperson opp mot fastlegen, tildelingskontor, hjemmetjenesten….
*Samarbeide med andre aktører, f.eks frivillige organisasjoner
*Tilrettelegge for bruk av velferdsteknologiske hjelpemidler

Sykepleier Inga Lunde har 10 % stilling som demenskontakt, hun jobber på dagsenteret mandager og ellers i hjemmesykepleien. Hun har også fast kontordag annenhver onsdag i oddetallsuker.

Les mer om dagsenteret her:

Tlf. demenskontakt/ dagsenter 469 31 079, eller hjemmetjenesten sør 970 99 596