Miljøtjenesten

I miljøtjenesten i Etnedal Kommune er målrettet miljøarbeid nøkkelord for vårt virke. Vi arbeider etter en atferdsanalytisk tilnærming og ut ifra en grunntanke om et behov for klare målsettinger og struktur i den daglige samhandlingen i vår tjeneste.

Et av våre viktigste terapeutiske virkemidler er å tilstrebe etablering av forenlig praksis blant personalgruppen som arbeider etter dette systemet. Mestring av dagliglivet ut ifra egne forutsetninger mener vi er vesentlig for god livskvalitet og følger opp våre tjenestemottakere med en helhetlig tankegang i et livsløpsperspektiv. 

Selvbestemmelsesrett er et viktig begrep for oss, ingen skal behandles på en nedverdigende eller krenkende måte. Kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven «Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming», er styrende for vår tjenesteyting. Vi tilstreber at alle skal ha et godt tjenestetilbud etter gjeldende lover og forskrifter med individuell tilpasning. Dette kan blant annet innebære; arbeid, botilbud med praktisk bistand og opplæring, en variert fritid med et godt sosialt miljø.

Alle våre tjenestemottakere har individuelle planer som det arbeides etter, vi har fokus på godt tverrfaglig samarbeid med alle arenaer som er involvert i våre tjenestemottakeres liv og da spesielt pårørende.

Ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktinfo

Ida Andrea Hellenæs Granum
Avdelingsleder
E-post
Mobil 90 89 08 76

Adresse

Kirkevoll Bofellesskap
Kyrkjevegen 18
2890 Etnedal

Kartpunkt