Salg av tobakk

Fra 1.1.2018 skal alle virksomheter som selger tobakksvarer eller tobakkssurrogater registrere sine salgssteder i Tobakkssalgsregisteret. Denne nettsiden gir informasjon om ordningen.


Generelt
 

Alle virksomheter som selger tobakksvarer og tobakssurrogater (som e-sigaretter) skal selv registrere sine salgssteder i Tobakksalgsregisteret. Salg av tobakksvarer eller tobakkssurrogater på steder uten registrering er ulovlig fra 1. januar 2018.

Tobakksalgsregisteret er offentlig og skal gi oversikt over:

  • lovlige salgssteder og grossister av tobakksvarer og tobakkssurrogater
  • hvilke salgssteder og grossister det lovlig kan omsettes tobakksvarer og tobakkssurrogater til og fra
  • hvilke salgssteder og grossister det skal føres tilsyn med.

Klikk her for å lese mer om ordningen på Helsedirektoratets nettsider.

 


Forskrift om registering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. (tobakkssalgsforskriften)

Målgruppe
 

Det er virksomheten som er juridisk ansvarlig for salgsstedet som er registreringspliktig. Dersom virksomheten har flere salgssteder, skal hvert enkelt salgssted registreres.

Registrering gjelder både fast og midlertidig salg.

At alle salgssteder må registreres innebærer at omreisende salg kun er tillatt der hvert enkelt salgssted er registrert, slik at kommunen kan føre tilsyn der salget skjer til enhver tid. Unntak gjelder for tog og skip som er kollektive transportmidler og cruiseskip, som Helsedirektoratet skal føre tilsyn med.

 

Pris
 

Det koster ingenting å registrere seg i registeret, men kommunen kan kreve en årlig tilsynsavgift på 4500 kroner. Fra midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig avgift på 1200 kroner. Etnedal kommunestyre fastsatte avgiften for 2018 til:
 

Salgssteder kr.2.500,-
Skjenkesteder kr.2.500,-
Salgssteder som ikke har bevilling for salg av alkohol kr.2.500,-
Midlertidige salgssteder kr.1.200,-

 

Avgiften er den samme for 2019 som for 2018.

 

Kriterier/vilkår
 

Det er ingen spesielle vilkår for registrering, annet enn at virksomheten er registrert i enhetsregisteret.

 

Registrering

 

Innlogging skjer ved bruk av ID-porten/MinID.

For å kunne registerer på vegne av en virksomhet, må du ha en bestemt rolle i virksomheten, for eksempel daglig leder, styreleder eller lignende.

Klikk her for å komme til tobakksalgregisteret.


Saksbehandling


Tilsynet skal særlig omfatte aldergrensebestemmelsene og krav til internkontroll. Det skal føres tilsyn så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal utføre minst to ganger så mye tilsyn som det er salgssteder i kommunen.

Kommunen kan pålegge retting og tvangsmulkt etter tobakkskadeloven § 8 eller gi salgsforbud etter tobakkskadeloven § 9.

For informasjon om tilsynsavgift, se avsnittet om pris over.

 

Klageadgang


Hvis du er misfornøyd med kommunens tilsyn eller du ønsker å klage på sanksjoner du har fått, er Fylkesmannen klageinstans. Det er folkehelselovens kapittel 3 som gjelder for din klagemulighet.

        

Kontaktinfo

Marlyn S. Bergeid
Saksbehandler
E-post
Telefon 61 12 13 02