Bygdeutviklingsmidlar - BU

Bygdeutviklingsmidlar er bevilga via jordbruksavtalen, og skal nyttast til næringsutvikling i landbruket. Oppland fylke har utarbeidet næringsstrategiar som gje rammer for bruk av midlane.

Innovasjon Norge gjer tilskott til investeringar i driftsbygningar (tradisjonelt landbruk). Til unge gardbrukarar under 35 år kan få tilskott ved generasjonsskifte til mindre investeringar med ei kostnadsramme på 1. mill kr  

For Oppland fylke kan det tildelast tilskott inntil 15 % av godkjent kostnadsoverslag. Maksimalt 1 000 000,- kroner i tilskudd

Ein kan og søkje tilskott til bygdenæringer for dei som ynksjer  å utvikle tilleggsnæringar til det tradisjonelle landbruket. Nedanfor finn du dei ulike ordningane:

Ideavklaringsfasen:

Denne fasen omfattar aktivitetar som naturleg inngår i avklaring og utvikling av sjølve forretningsidéen. Det kan være marknadsundersøkjingar, utarbeiding av ein forretningsplan og planlegging av sjølve etableringa. Du kan få støtte til eksterne kostnader i samband med nyhetssøk, enkel marknadsutgreiing, produktutvikling, konsulentbistand og relevante kurs, reiser og nettverksbygging med meir.

Maksimalt 300 000,- kroner i idéavklaringsfase, normalt inntil 50 % av godkjente kostnader.

Etableringsfasen:

Oppstart av ny virksomheit. Omfatter utvikling av teneste/produkt frem til marknadsintroduksjon. Testsal, produktutvikling, konsept- og produktutvikling, mindre fysiske investeringar, marknadsundersøking, marknadsføring av nye produkt, kompetanse byggjing  og konsulentbistand.

Maksimalt 300 000,- kroner i idéavklaringsfase, normalt inntil 50 % av godkjente kostnader

Bedriftsutviklingstilskot:

Vidareutvikling av prosjektet. Kan få tilskott og lån om du har eit lønnsomt prosjekt. Omfattar, investeringar i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr, produktutvikling, kompetanse­oppbygging, nettverksbygging, marknadsundersøkjingar, testsal og markadsføring av nye produkt o.l

Tilskott inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag

Ynskjer de meir informasjon kontakt landbrukskontoret  eller les meir http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/

Forutsetninger for tildeling av midler 

 • Økonomi og kompetanse som sikrer lønnsomhet og gjennomføringsevne
 • Aktive gårdsbruk der landbruk utgjør et viktig bidrag til inntekten
 • Markedssituasjon for produksjonene

  Generelle prioriteringer:

 • Vekstmuligheter, innovasjon og nyskaping
 • Bærekraftig profil
 • Generasjonsskifte og ungdom under 35 år
 • Økologisk produksjon

  Prioritert i Oppland (2017)

 • Tradisjonell landbruk –
  • Grovfôrbaserte produksjoner
  • Spesielle investeringer i forbindelse med grønnsaker, frukt og bær
  • støtte nyetablering og vesentlig utvidelse i saueholdet- ikke aktuelt

   http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/

Kontaktinfo

Olav Agnar Wold
Jordbrukskonsulent
E-post
Mobil 95 05 45 64

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt