Nydyrking

Som nydyrking reknar ein fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark. Ny oppdyrking av jordbruksareal, som har lege unytta i over 30 år, kjem og under omgrepet nydyrking.

Opparbeiding av overflatedyrka mark til fulldyrka mark vert ikkje rekna som nydyrking.

Dersom du ynskjer å dyrke nye areal til jordbruksføremål må du søkje kommunen om godkjenning. Dette er heimla i forskrift om nydyrking, m.a. for å sikre omsyn til natur- og kultur-landskapsverdiane.

Ytterlegare informasjon med søknadsskjema for godkjenning av plan for nydyrking finn du her:

Søk om nydyrking hos Landbruksdirektoratet her.

Kontaktinfo

Olav Agnar Wold
Jordbrukskonsulent
E-post
Mobil 95 05 45 64

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt