Regionalt miljøtilskot

Tilskudd til driftsmåter som ivaretar viktige miljøverdier. Regionalt miljøtilskudd omfatter tilskuddsordningene:

  • Skjøtsel av bratt areal
  • Beite i utmark. (Gjelder kastrater av storfe, mjølkekyr på seter og geit)
  • Skjøtsel av slåttemark (utvalgte naturtyper)
  • Slått/beite av biologisk verdifulle arealer
  • Drift av enkeltseter/fellesseter med mjølkeproduksjon
  • Skjøtsel av stølsvoller og seterlandskap
  • Skjøtsel av areal med synlig fredete kulturminner

 

Tiltakene blir bestemt ut i fra Fylkesmannens vurderinger av miljøutfordringer i fylket. Foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket kan søke. Frist 15.oktober hvert år.

 

Her kan du søke om regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP)

Kontaktinfo

Olav Agnar Wold
Jordbrukskonsulent
E-post
Mobil 95 05 45 64

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt