Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL

Formålet er å i vareta natur og kulturminne verdiane i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forureining frå jordbruket, utover det som blir forventa  gjennom vanleg jordbruksdrift. Eit viktig siktemål med ordninga er å få til ein meir målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfoldingar og målsetjingar.

Kven kan søkje SMIL-midlar ?

Kommunen behandlar og avgjer søknader om tilskot. Kommunen utarbeider overordna retningslinjer for prioriteringar av søknadene.

Tilskot kan gis til føretak der det forgår eit tilskotsberettiga  produksjon på landbrukseigedommen, og som oppfyller vilkåra i forskrift  19. desember 2014.nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløysartilskudd i jordbruket §2 og § 3 eller § 4. Landbruikseigedomen sin eigar må gje  tiltales til gjennomføring av prosjektet eller tiltaket etter denne forskrifta.

Søkjaren må ha gjødselplan og journal over plantevernmiddel, samt kart over eid og leid jordbruksareal som føretaket disponera. Kulturminne områder som er viktige for biologisk mangfald, areal med risiko for tap av jord og nærings stoffar og andre forhold av miljømessige betyding skal være kartfesta og beskrive.

Her kan du søke tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Kontaktinfo

Olav Agnar Wold
Jordbrukskonsulent
E-post
Mobil 95 05 45 64

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt