Skogskjøtsel

Skogskjøtsel er tiltak som skal stimulere til en virkesproduksjon som i volum og kvalitet kan møte fremtidas utfordringer, samtidig som skogens flersidige funksjoner og skogens miljøverdier ivaretas.

Under følger noen aktuelle tiltak:

Markberedning
Markberedning er en mekanisk bearbeiding av jorda som gir mange fordeler ved foryngelse av skog:
•minsker konkurransen fra annen vegetasjon
•gir jevnere fuktighet
•øker jordtemperaturen, slik at rotveksten går fortere
•minsker frostfaren
•øker nedbrytingen av humus slik at næringstilgangen blir bedre
•gir et opphøyd plantepunkt på fuktig mark
•begrenser snutebilleskader

Markberedning - Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Planting
Etter hogst skal skogen forynges. Dette gjøres vanligvis ved planting eller naturlig forynging. (Se egen fane for planting)

Ungskogpleie
I ungskogpleien har man fokus på å bedre vekstforholdene for fremtidstrærne dvs. de trærne som ut i fra treslag og kvalitet vil gi størst mulig verdi for skogeier

Etter hvert som trærne vokser, vil de konkurrere om ressurser som lys, vann og næring. Dette gjelder både om du satser på naturlig foryngelse eller planting. Ved ungskogpleie rydder man plass til fremtidstrærne ved å fjerne uønskede trær og annen konkurrerende vegetasjon. På den måten unngår man at fremtidstrærne skades eller hemmes, og legger grunnlaget for produksjon av kvalitetsvirke.

Tynning
Tynning er et tiltak for å bedre vekst og kvalitet på de trærne som vil gi høyest verdi ved hogst. Ved tynning har man også den første muligheten til å få inntekter fra skogen. Tynning påvirker mange av enkelttrærnes og skogbestandets egenskaper, som produksjon, stabilitet og kvalitet.

Gjødsling
Gjødsling av skog vil øke den årlige produksjonen på arealet med omlag 0,15 m3/dekar. Gjødsling er et effektivt tiltak for å øke produksjonen på arealet og gir umiddelbar respons i form av økt tilvekst. Verditilveksten etter gjødsling gir god lønnsomhet i tiltaket.

Kontaktinfo

Vidar Lone Lysnes
Skogbruksrådgiver- og saksbehandler arealplan
E-post
Mobil 94 83 57 37

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal