Om arealplanlegging

Kommunens arealplanlegging omfatter både arbeidet med kommuneplanens arealdel, egne reguleringsplaner og behandling av private reguleringsplaner.

Reguleringsplan

En reguleringsplan er en politisk vedtatt detaljplan over et avgrenset område. Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.

Reguleringsbestemmelsene gir konkrete føringer for hva som kan gjøres på en eiendom. De gir informasjon om hvilket formål eiendommen har, for eksempel, bolig, fritidsbolig, friområde eller vei, og hvor høyt og stort du kan bygge. Hvis du planlegger å bygge på en eiendom, må du undersøke hvilken reguleringsplan som gjelder for denne eiendommen. Som oftest er det stilt krav i kommuneplanens arealdel om at områder må reguleres før utbygging kan starte.

Både kommunen og private kan utarbeide forslag til reguleringsplaner. Hvis du vil lage en privat reguleringsplan må du kontakte en fagkyndig for å få hjelp til dette. Alle reguleringsplaner må til slutt vedtas av kommunestyret før de er gyldige.

Prosessen med private reguleringsplaner

Når en utarbeider private reguleringsplaner for et område (detaljregulering) må disse tilfredsstille de krav som framgår i plan- og bygningslovens plandel med tilhørende forskrifter. Den som ønsker å regulere eller omregulere eiendommen sin (forslagstiller) må engasjere en profesjonell plankonsulent. Det fremgår av plan- og bygningslovens § 12-3 at den som skal utarbeide forslag til reguleringsplan (plankonsulent) må være fagkyndige.

Faser i en planprosess