Håndtering av avfall fra vilt

VKR har IKKE lov til å ta imot slakteavfall. Slakteavfall skal IKKE kastes i stativ eller beholderen hjemme.

VKR har heller ikke mulighet til å ta imot slakteavfall på miljøstasjonene.

Mindre mengder avfall fra jakt er unntatt fra forurensningsloven jf. §§ 8 og 32 og kan graves ned lokalt hvis det ikke medfører nevneverdig skade på miljøet. 

Link til VKR sin hjemmeside. 

 Slik er retningslinjene:

  • Avfall fra et begrenset antall dyr kan graves ned lokalt i jaktområdet forutsatt at avfallet ikke vil medføre luktulemper, forsøpling eller nevneverdig skade på miljøet.
  • Avfallet som oppstår på felles slakteplass for mange dyr skal normalt leveres til godkjent avfallsmottak. Nedgraving av slikt avfall vil normalt bare kunne skje etter tillatelse fra miljømyndighetene. Slik unntak kan bare gjøres i «særlige tilfeller».
  • Fallvilt som samles inn av kommunen/viltnemda, er å betrakte som næringsavfall iht. forurensingsloven § 32 og kan ikke graves ned med henvisning til unntak i forurensingsloven § 8 1. ledd, men leveres til godkjent mottak.

Spørsmål om henting kan sendes til Biosirk Norge AS
E-post: firmapost@biosirk.no

 

(Tekst fra VKR sin hjemmeside)