Den 18. september 2018 ble den første vigselen i Etnedal kommune gjennomført av ordfører! Vi ønsker å gratulere brudeparet i anledning dagen.

Søknad om utsleppsløyve for Solhaugatn er ein ny vann- og avløpsplan for eit planområde tilrettelagt for 71 hyttetomter for fritidbustadar med høgstandard.


 VA-planen legges med dette ut til offentleg ettersyn med frist for innspel 13. oktober.

Kommunevåpen Etnedal

I forbindelse med godkjenning av flere reguleringsplaner i kommunen, er det behov for å fastsette noen nye vegnavn innenfor disse områdene.

Snøscooter

Gjeldende løyver for leiekjøring med snøscooter i Etnedal går ut 31.12.2018. Frist for å søke løyve for perioden 2019 - 2022 er 30. november 2018.

Utsikt over Lenningen

Lag/organisasjoner, bedrifter og andre kan søke tilskudd fra Lenningen-midlene. Tilskudd kan gis til allmennyttige, trivselsfremmende og prosjektbaserte formål i Etnedal.

Mot Etnedal fra Tinton

Lag, foreninger og andre kan søke om spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til ordinære anlegg, nærmiljøanlegg (inklusiv turstier) og til løyper og andre anlegg for friluftsliv i fjellet.

Kælv

Den 15.august åpnes det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Søkerne har fram til nå benyttet papirsøknader, men fra nå kan søkerne logge seg inn i Altinn, og sende søknaden her. Det nye systemet er forbedret slik at saksbehandlingen blir redusert med flere uker. Det betyr at søkeren får pengene inn på konto raskere enn før.

Sauer

Kommunen vil informere om at det no i haust vil bli endringar i tidsperioden for hald av beitedyr i utmark. Det tørre klimaet i sommar har gjeve vesentleg avlingssvikt, dermed er det nødvendig å hauste mest mogleg fôr i utmarka før sanking. Det vanlege er at det meste av småfe er sanka innan 10. september, då småviltjakta startar. I år vil lam bli sanka inn som vanleg, medan søyer blir sendt ut att i utmarka, for så å bli gåande ute så lenge det er beite tilgjengeleg. Søyer utan lam vil truleg samle seg i større flokkar, og dyra går med bjeller, så dei vil vere lette å lokalisere.

Hjertegras

Klimabetinga avlingssvikt er gjeldande for heile kommunen. Alle søknader om avlingsskadeerestatning blir tekne imot, uavhengig av om det er gjeve melding om skaden i løpet av sesongen.

Brønn med tak

Etter tidenes tørkesommer er mange brønner nesten tomme for vann. Nå som vi går mot mer normale tilstander med mer nedbør, er det viktig å være klar over at mye regn på hardpakket og uttørket jord kan føre til dårligere kvalitet på drikkevannet fra brønnen i en periode. Enkle tiltak kan redusere farene.