Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere. 

Vaksineanbefalinger for våren 2023:

• Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.

• En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.

• Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

• Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.

Gjennom sommeren 2022 har det vært maskinførere, biologer og fiskere ute langs Etna. De har ett mål til felles: Få mer liv og røre tilbake i elva!

Etnedal helselag v/kreftgruppa skal også i år stå for Krafttak mot kreft. Aksjonsperioden er 11.- 19. mars 2023. Det blir dør til dør aksjon i år.

Det blir skarpskyting fra skytebanene Etnedal, Rebne, Trudvang i perioden 16. - 21. mars 2023 kl. 08.00 - 20.00.

I samme tidsrom vil det bli militær øvelsesaktivitet rundt Valdres skisenter i Skrautvål og Valdres næringshage i Fagernes.

Det vil også bli noe aktivitet på Lenningen i Etnedal og noe scooterkjøring mot Synnfjellet/Spåtind

Eventuelle spørsmål rettes til Heimevernet i Valdres v/Erik Onstad liaisonoff. tlf. 99446844.

Kommunestyret behandlet kommunal strømstøtteordning i møte 23.02.23, sak 21/23. Det er avsatt kr. 300.000 til formålet. Tilskudd beregnes med grunnlag i endring i snittpris pr. kwH fra 2021 til 2022.

Bedrifter/næringsdrivende med kontoradresse i Etnedal kan søke om støtte på fastsatt søknadsskjema. Bedrifter/næringsdrivende innen landbruk som omfattes av særskilte sentrale ordninger omfattes ikke av ordningen.

 

Etnedal kommune legger forslag til endring av reguleringsplan Nordre Lenningen turistområde ut til offentlig ettersyn. Planforslaget inneholder areal til startpunkt for Langsua nasjonalpark og vil føre til endring av deler av eksisterende plan.

Etnedal kommune har i kommunestyremøte 23.2.23 vedtatt å innføre ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet. Dette gjør at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerda, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

Snøtyngen er målt til 230 kg. pr. kvadreatmeter på Bruflat i dag.

 

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Valdreskommunane og faglaga ynskjer alle landbruksinteresserte velkomen til grovfôrkurs