Alle innbyggere over 18 år i Etnedal kommune som har ringt legekontoret og sagt at de ønsker vaksine mot koronavirus, har nå fått tilbud om første dose. I uke 31 får vi 120 vaksinedoser og det er kun 40 personer som står på listen for vaksinering denne uken. Dette betyr at vi har 80 vaksinedoser som kan gis til personer som ikke har fått sin første dose enda.

I Etnedal kommune blir det ikke sendt ut innkalling til vaksinering. Alle over 18 år som ønsker vaksinering må selv ta kontakt med legekontoret på telefon 61 12 13 30. Vi oppfordrer derfor personer som ønsker vaksine om å ringe legekontoret for å bli satt opp på liste for vaksinering.

Kommunen har fått noen tilbakemeldinger om at enkelte ikke har fått med seg at de selv må ta kontakt med legekontoret for å bli satt opp på liste for vaksinering, og vi oppfordrer derfor alle til å snakke med sine nærmeste om at dersom de ønsker vaksinering må de ringe legekontoret så snart som mulig.

For å få avviklet årets sommerferie, ser vi oss nødt til å stenge avdelingen i en periode. Det vil i denne perioden ikke være saksbehandlere tilgjengelig verken på telefon eller e-post. Vi ber om at søknader av alle slag sendes på vanlig måte til:


Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

Eller til postmottak@etnedal.kommune.no

 

Mandag 13. september er det stortings- og sametingsvalg. Dersom du ikke kan stemme på valgdagen eller i perioden for ordinær forhåndsstemming, kan du tidligstemme i perioden 1. juli til 9. august.

Du kan ta kontakt med kommunen på telefon 61 12 13 00 eller på epost til postmottak@etnedal.kommune.no for å avtale tid for tidligstemming.

Har du spørsmål om valg, se www.valg.no eller kontakt kommunen.

Ordinær forhåndsstemming starter 10. august. 

Etnedal kommunestyret har i møte 24.6.2021, sak 73/21, vedtatt reguleringsplan for Feplassen. Hensikten med plan og bestemmelser er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.
Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Innlandet innen 3 uker fra denne kunngjøring, i samsvar med forvaltningslovens § 27. En eventuell klage må gjøres skriftlig og sendes via eDialog på vår nettside, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

 Etnedal kommune har for tiden mange henvendelser knyttet til gjerder på fritidseiendommer. Det er ofte beitedyr som er bakgrunnen for at hytteiere ønsker å gjerde inn hele eller deler av eiendommen sin.

No kan du sende inn forslag til kulturprisvinnar for 2021! Kulturprisen blir delt ut annakvart år, og skal gå til ein person eller eit lag som har gjort ein særleg innsats for kulturlivet i Etnedal.

Formålet med prisen er å stimulere til auka innsats innan kunst, kulturliv og miljøarbeid, og å gi ei oppmuntring til dei mange som er engasjert i slik verksemd. Retningslinene for prisen presiserer at kulturomgrepet i denne samanhengen famnar breitt, også mellom anna ungdoms- og idrettsarbeid, opplysningsarbeid, humanitær innsats og engasjement i religiøs verksemd.

 

  • Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober
  • Søknadsfristen er forlenget til 15. november

Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner
Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien.

Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjonar eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Perioden for ordningen er nå utvidet, og gjelder fra 1. januar til og med 31. oktober 2021.
Søkere må være registrerte i Frivillighetregisteret.  

 

Ein ny beitesesong er no i gang, med slepp av ku, sau, geit og hest på utmarksbeite. Utmarksbeite er en viktig ressurs for gårdbrukerne og gir et vakkert og åpent landskap og ikke minst god dyrevelferd. Dersom du finn sjuke / skadde beitedyr eller kadaver bed kommunen om at du for sau merkar deg sjusifra dyre-ID på øyremerket, ofte kombinert med namn og tlf. til eigar. Storfe har åttesifra produsentnr. på øyremerket, iblant namn i tillegg. Sau har særskilde fargar på øyremerker og klavar. Ta gjerne kartkoordinatar for funnstaden.

Etnedal kommunestyre vedtok i møte den 27.5.2021, i sak 60/21, å legge forslag til detaljregulering for Synnfjellfoten II ut til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.

Hensikt med planarbeidet er fortetting og videre utbygging av eksisterende hyttefelt. Vedtak av ny reguleringsplan vil medføre at eksisterende plan fra 2008 oppheves.

Det blir skarpskyting fra skytebanene Rebne, Trudvang, Øystre Slidre Storefoss og Etnedal i perioden 30. mai - 4. juni kl. 08.00 - 20.00. I samme tidsrom vil det bli militær øvelesaktivitet i området rundt Valdres skisenter - Skrautvål.

Event. spørsmål rettes til heimevernet i Valdres v/Erik Onstad liaisonoff. tlf. 99446844.