Eier du en eiendom i  Etnedal kommune, vil du i løpet av sommeren motta et brev om skattetaksering i forbindelse med retaksering av eiendomsskatt.  

Ein ny beitesesong er no i gang, med slepp av mykje dyr på utmarksbeite. Dersom du finn sjuke / skadde beitedyr eller kadaver bed kommunen om at du for sau merkar deg sjusifra dyre-ID på øyremerket, ofte kombinert med namn og tlf. til eigar. Storfe har åttesifra produsentnr. på øyremerket, iblant namn i tillegg. Sau har særskilde fargar på øyremerker og klavar. Ta gjerne kartkoordinatar for funnstaden.

Etnedal kommune gjennomfører for tiden prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder». I den forbindelse ønsker vi innspill og sender derfor foreløpig utkast på høring.

 I dag vedtok kommunestyret å godkjenne de reviderte retningslinjene for bruk av kommunalt næringsfond, slik at det kan søkes tilskudd fra kommunalt næringsfond i forbindelse med Korona-pandemien. Dette er en tidsbegrenset tilskuddsordning som gjelder fram til 1.9.2020. Formålet er å bistå bedrifter som nå sliter med med å dekke uunngåelige faste kostnader, for å unngå unødvendige konkurser og tap av arbeidsplasser.

Det er forholdsvis dårlig vei inn til Etnedal ved Høljarast på grunn av vegarbeid. Men i slutten av juni starter arbeidet med å legge ny asfalt på den delen av fylkesveg 251 som blir rustet opp nå. Asfalteringa skal være ferdig til fellesferien.

Kommunen vil minne om at det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr i hele Norge jamf. CWD- forskriften §6. CWD står for Chronic Wasting Disease, kjent som skrantesjuke.

Her kommer endelig filmen.
De gjorde så godt de kunne.
Turbulensen var nok så stor at det ble vanskelig i et lite fly.

Etnedal kommune skal i løpet av sommaren 2020 kartlegge alle private avløpsanlegg i kommunen. Dette er i samband med Handlingsplan for oppfølging av private avløpsanlegg, som skal tilrettelegge for planlegging og gjennomføring av tilsyn frå 2021.

Etnedal kommune skal velge 2 meddommere, 1 kvinne og 1 mann, til Eidsivating lagmannsrett for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024.

Forslaget skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker.
Enhver som har noe å innvende mot forslaget oppfordres til å melde dette til kommunen innen 24.6.2020.

Valgnemndas forslag til kommunestyret:
Toril Grønbrekk og Vegar Storsveen

 

På kommunehuset er nå mange ansatte tilbake fra hjemmekontor. Flere vil fortsatt ha hjemmekontor også i tiden fremover, men vi fortsetter å håndtere saker som normalt.