I forbindelse med situasjonen vi er inne i, og med hensyn til vannforsyningen i kommunen på grunn av den langvarige tørka, minner vi om at det er vannpost for henting av vann på Moajordet vannforsyning,  og Brannstasjonen på Bruflat.

Ellers oppfordres alle om å begrense utevanningen sin.

For å få avviklet årets sommerferie, ser vi oss nødt til å stenge avdelingen i en periode. Det vil i denne perioden ikke være saksbehandlere tilgjengelig verken på telefon eller e-post. Vi ber om at søknader av alle slag sendes på vanlig måte til:

Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

Eller til postmottak@etnedal.kommune.no

 

På ettermiddagen måndag 8. juli vart det oppdaga tre sauekadaver på Ølslykkja. SNO vart tilkalla og konkluderte med at sauene var tekne av ulv. Same kveld fekk kommunen innvilga fellingsløyve på éin ulv i området Etnedal – Nord-Aurdal – deler av Sør-Aurdal.

 

Foramnnskapet vedtok i møte den 03.07.2018, i saksnr 13/18, å legge forslag til dispensasjon far gjeldende arealplan ut i forbindelse med etablering av midlertidig bru over ETNA ut til offentlig ettersyn. I tråd med plan- og bygningsloven kap. 12 legges planen ut til høring i 4 uker med høringsfrist 01.08.2018.

Totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning er gjenninnført. Dette med bakgrunn i nok en prognose om en langvarig og varm periode uten regn, i tillegg til melding om synkende grunnvannstand.

Med bakgrunn i den stadige utbyggingen og framtidige planer for utvikling av fritidsbebyggelse i Lenningen-området, har administrasjonen utarbeidet forslag til overordna vann- og avløpsplan for hele området i kommunen. Forslaget baserer seg på kommunalt ledningsnett for både vann og avløp, med utvidelse av eksisterende renseanlegg og etablering av felles vannforsyning.

Etnedal kulturskule ynskjer Anne-Birthe Nord velkomen som ny danselærar neste skuleår. Dette er eit samarbeid med FRIKAR. Anne-Birthe har åtte års utdanning i dans og visuell kunst frå USA, Latvia og Norge.

Logo Valdres brann og redningstjeneste IKS

Brannvesenet minner samtidig om det generelle bålforbudet:

Det er i tidsrommet 15. april til 15. septmeber forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er allikevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Opphevingen av totalforbudet, innebærer dermed at det er tillatt å benytte tilrettelagte og sikre plasser for å gjøre opp ild/bål og for grilling, under forutsetning om at det åpenbart ikke kan medføre brann.

Etnedal kommune ønsker å organisere en veiviserordning for bosatte flyktninger i Etnedal.