Etnedal skule ynskjer velkommen til fyste skuledag måndag 15. august!

Oppmøte er på sørsida ved hovudinngangen og elevane stiller opp klassevis saman med kontaktlæraren sin.

Det vert opprop av årets fysteklassingar og dei føresette er velkomne til å følgje elevane sine i oppstarten av 1. time.

Skulen startar 08.15 og avsluttar 14.20.
Bussane går heim 14.25.

 

Prosjektet Framtidstru i Valdres-landbruket inviterer til studietur til Lærdal tysdag 23. august der vi skal besøke produsentar med potet, grønsaker og bær og høyre om dyrking og omsetning av produkta. Det blir felles buss frå Fagernes kl. 8.00 med retur dit ca. 17.00. Felles lunsj på lokalmatutsalet og eigenandel på 400 kr. Påmelding innan 18.augst.

Etnedal kommunestyre har i møte 23.6.2022, sak 70/22, vedtatt ny reguleringsplan for Brumoen. Samtidig ble tidligere regulerngsplan for området opphevet.

Planen regulerer blant annet arealer for næringsformål, miljøstasjon og badeplass.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2022. Frivillige lag og organisasjonar kan søke om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av varer og tenester. Føremålet med ordninga er å fremme frivillig aktivitet.

Det foregår for tiden en storstilt utbygging av vann- og avløpsledninger på Lenningen, og Kroon Maskin AS er i ferd med å ferdigstille deler av igangsatte prosjekter. Mange lurer på hva status er i de ulike områdene, og kommunen ønsker med dette å orientere litt om dette.

Etablering av hovedledninger og vannforsyning på Utsikten er i all hovedsak ferdig, og vi er etter all sannsynlighet klare til å levere vann fra Lenningen vannforsyning etter ferien. Dette gjelder da for Nordre Lenningen og Ølsjølia hyttefelt.

 

Lørdag 13. august kl 11.00-16.30 arrangeres landbruksdagen i Valdres.
For mer info og program se vedlagt plakat. 

Etnedal kommune er en liten kommune med korte avstander og mulighet for rekreasjon i vakker natur hele året. – Og selv om kommunen er liten, er vi en kommune som får til mye!

For nærmere informasjon ta kontakt med oss på telefon 61 12 13 00 eller på
e-post: siv.byfuglien@etnedal.kommune.no

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Etnedal kommune og utbygger innenfor reguleringsplan Regla. Detaljreguleringsplan Regla ble vedtatt av kommunestyret i sak 82/21 i møte den 26.8.21.

 

«Kulturen skal løfte og lede etnedalssamfunnet inn i framtida.» Slik er visjonen for kulturarbeidet i kommunen, vedteke som ein del av Kommunedelplan for kultur og fritid 2022-2030. Kommunestyret sluttbehandla planen i sitt møte 23. juni 2022, etter at planforslaget hadde vore på høyring og offentleg ettersyn. Planen løfter kulturfeltet som ein del av samfunnsutviklinga, og gir nokre svar på kva kulturen kan bidra med for å styrke Etnedal som attraktiv kommune. Samarbeid mellom ulike fagfelt og kommunale tenester er ein føresetnad for å nå målsetjinga, og for å kunne arbeide med kulturfeltet på ein slik måte.

Som mange har sett, har vi utdelt KS hedersmerke til flere av våre medarbeidere i vår, da dette har blitt utsatt fra 2021 på grunn av pandemien. Det mange ikke vet er at det ikke var alle som kunne komme på selve utdelingen, og at det er til sammen 28 personer som er tildelt hedersmerke! Disse personene har alle minst 30 års tjenestetid i Etnedal kommune, og er nok kjent for mange gjennom flere år: