Etnedal kommune har 1251 innbyggere. 366 av våre innbyggere er mellom 50 og 70 år.

Noen av de fineste øyeblikkene i livet er planlagt, og hvorfor skal det endre seg selv om du har levd en stund? Har du lagt planer for hvordan du vil føle deg i tiden fremover?

Lag, organisasjonar, bedrifter og andre kan søkje om tilskot frå Lenningen-midlane. Tilskotet skal gå til allmennyttige, trivselsfremjande og prosjektbaserte formål. Det betyr at midlane ikkje skal gå til ordinær drift, men til del- eller heilfinansiering av konkrete allmennyttige formål. Her finn du kriteria: https://www.etnedal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd/

 

 

 

Etnedal kommunestyret har i møte 26.8.2021, sak 83/21, vedtatt reguleringsplan Synnfjellfoten II. Samtidig ble det vedtatt å oppheve tidligere reguleringsplan for området vedtatt i 2008. Ny plan legger til rette for fortetting og videre utbygging av eksisterende hyttefelt, samt tilhørende infrastruktur.

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Innlandet innen 3 uker fra denne kunngjøring, i samsvar med forvaltningslovens § 27. En eventuell klage må gjøres skriftlig og sendes via eDialog på vår nettside, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens § 42.

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om innløsning etter samme lovs § 15-3 må fremsettes skriftlig senest 3 år etter kunngjøring av vedtatt reguleringsplan.

Etnedal kommunestyret har i møte 26.8.2021, sak 82/21, vedtatt reguleringsplan for Regla. Hensikten med plan og bestemmelser er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Vedtatt plan kan sees på kommunehuset eller på kommunens nettside www.etnedal.kommune.no.

Ungdom i Innlandet kan komme seg trygt hjem i helgene med taxi for kun 69 kroner.

 

For å bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2021 som følge av Covid19-restriksjoner, ble det laget en midlertidig tilskuddsordning. Skogeiere som selv sto for vårens skogplanting må sende søknad til kommunen innen den 1. september for å få dette tilskuddet

Overhopp, et stedskunstprosjekt mellom billedkunstnerne Marit Arnekleiv og Egil Martin Kurdøl er i full gang.

Stedet er Møllers Landhandel i Nord-Etnedal, bygget 1978, nedlagt 1999.

Bygningen ligger langt fra nærmeste hus, rett ved Steinsetbygdvegen, med tett skog på alle kanter.

«Grunnen til at vi fant stedet interessant er beliggenheten i randsonen mellom sivilisasjon og natur og det at bygningen ikke lenger har noen klar funksjon – den er tatt ut av tiden», sier kunstnerne om prosjektet.

 

 

Kan du tenke deg å bli fosterhjem, men er usikker på hva det innebærer eller om du er den rette personen for oppgaven? 25. august kl. 18.00 inviterer fosterhjemstjenesten, Bufetat, til et digitalt informasjonsmøte der du kan stille spørsmål og få svar på det du lurer på.

  

I henhold til pbl § 17-4 kunngjøres at Etnedal kommune har inngått utbyggingsavtale med Ølsjølia Utvikling AS, om utbygging av kommunalt vann og avløp for del av Ølsjølia hytteområde.

Avtalen ble godkjent av kommunestyret i sak 61/21 den 27.05.21. Reguleringsplan Ølsjølia ble vedtatt i samme møte, sak 59/21.