Kartlegging og kontroll av private avløpsanlegg

I 2023 start Etnedal kommune med kartlegging og kontroll av alle private avløpsanlegg i kommunen, og arbeidet med dette skal halde fram i 2024.

Føremålet med kartlegging og kontroll er å skaffe ei komplett oversikt over private avløpsanlegg i kommunen. Kartlegging og kontroll er ein del av arbeidet for å oppnå god økologisk tilstand i vatn og vassdrag i Etnedal kommune og Randsfjorden vassområde. Kontrollen går føre seg i tråd med EUs vassdirektiv.

I Etnedal kommune har vi omlag 1200 private avløpsanlegg som vi vil kontrollere. For å sikre god økologisk tilstand i våre vassdrag er opprydding i spreitt avløp vårt viktigaste tiltak. I tillegg vil vi undersøke alle eigedommar utan registrert avløpsanlegg, slik at vi får kartlagt omfanget av ulovleg etablerte avløpsanlegg.

 

Gjennomføring av kontroll

Kontrollen omfattar dokumentsjekk i forkant av tilsynet (gjennomgang i kommunens arkivsystem etc.) og undersøking på eigedommen. Undersøkinga omfattar sjekk av utvendig avløpsanlegg og evt. test av nærliggande vassdrag. Dei eigedommane som blir besøkt, vil bli varsla i forkant på sms.

 

Kontrollgebyr

For å finansiere dette arbeidet har kommunestyret i Etnedal vedteke å innføre eit gebyr for tilsyn og rapportering av privat avløp.

Gebyret er på kr. 1000, og alle eigedommar der kontroll/tilsyn utførast vil få dette gebyret. 

 

Lovverket som regulerar dette

Forureiningslova § 48 seier at kommunen både har rett og plikt til å føre kontroll. Vidare er kommunen lokal forureiningsmyndigheit etter kapittel 12 i forureiningsforskrifta; Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, og skal føre kontroll med at føresegn og vedtak i dette kapittelet følgast.

Etnedal kommune har eigen forskrift for mindre avløpsanlegg. Denne kjem i tillegg til føresegna i forureiningsforskrifta. Forskrifta gir heimel til gjennomføring av kontroll.