Kartlegging og kontroll av private avløpsanlegg

I sommar skal Etnedal kommune gjennomføre kartlegging og kontroll av alle private avløpsanlegg i kommunen. Det er tilsett to personar til å utføre dette.

Føremålet med kartlegging og kontroll er å skaffe ei komplett oversikt over private avløpsanlegg i kommunen. Kartlegging og kontroll er ein del av arbeidet for å oppnå god økologisk tilstand i vatn og vassdrag i Etnedal kommune og Randsfjorden vassområde. Kontrollen går føre seg i tråd med EUs vassdirektiv. Ein kan samanlikne kontroll av avløpsanlegget med ein EU-kontroll av bilen, kommunen er lovpålagt å gjere dette for å sikre at avløpsanlegget er iht. gitt utsleppsløyve, samt at det fungerar som det skal over tid. Kontroll av avløpsanlegg blir utført mellom kvart 6. og 10. år.

I Etnedal kommune har vi omlag 1200 private avløpsanlegg som vi vil kontrollere. For å sikre god økologisk tilstand i våre vassdrag er opprydding i spreitt avløp vårt viktigaste tiltak. I tillegg vil vi undersøke alle eigedommar utan registrert avløpsanlegg, slik at vi får kartlagt omfanget av ulovleg etablerte avløpsanlegg.

Sjekking av private brønner - Klikk for stort bildeAnsatte i Etnedal kommune som sjekker private brønner

Det gjekk torsdag 22. juni ut ein automatisk generert sms til alle med registrert privat avløpsanlegg. Det kan vere at nokon av desse avløpsanlegga ikkje er i bruk, til dømes der eigedommen har vorte kopla til kommunalt avløp. Har du fått sms likevel, så kan du sjå bort i frå denne. Dette løyser seg sjølv undervegs, og du blir ikkje fakturert for kontroll. Kontakt oss skriftleg om det er spørsmål, vi har begrensa kapasitet til å svare på telefonar.

Gjennomføring av kontroll

Kontrollen omfattar dokumentsjekk i forkant av tilsynet (gjennomgang i kommunens arkivsystem etc.) og undersøking på eigedommen. Undersøkinga omfattar sjekk av utvendig avløpsanlegg og evt. test av nærliggande vassdrag.

Det er ikkje naudsynt for deg som eigar av avløpsanlegget å vere til stades under tilsynet, men om du ønsker å vere der, kan du i veke 25 og 26 sende epost til kari-elin.saglien@etnedal.kommune.no eller sende sms til 948 35 263 og avtale tidspunkt. Det er begrensa kapasitet til å svare på telefonar, så vennligst send skriftleg beskjed, så svarar vi så fort vi kan.

 

Kontrollgebyr

For å finansiere dette arbeidet har kommunestyret i Etnedal vedtatt å innføre eit gebyr for tilsyn og opprydding av privat avløp. Sidan oppgåva med kontroll er lovpålagt og myndigheitene ikkje har innvilga ektra pengar til kommunen for å gjennomføre dette, er dette gebyrbelagt.

Gebyret er på kr. 1000, og alle eigedommar der kontroll utførast vil få dette gebyret. Dersom anlegget nyleg er godkjent og etablert blir kontrollen gjennomført som ei kartlegging, og dette gir fritak for fakturering.

 

Lovverket som regulerar dette

Forureiningslova § 48 seier at kommunen både har rett og plikt til å føre kontroll. Vidare er kommunen lokal forureiningsmyndigheit etter kapittel 12 i forureiningsforskrifta; Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, og skal føre kontroll med at føresegn og vedtak i dette kapittelet følgast.

Etnedal kommune har eigen forskrift for mindre avløpsanlegg. Denne kjem i tillegg til føresegna i forureiningsforskrifta. Forskrifta gir heimel til gjennomføring av kontroll.