Kommunen søker samarbeidsparter i utvikling av utleieboliger på Bruflat

Sentrum av Bruflat - Klikk for stort bildeBruflat

Etnedal kommune har fått tilsagn om midler fra Husbanken til å utrede muligheter for etablering av utleieboliger i Bruflat.

Målet med prosjektet er å se på mulige løsninger for utvikling av hensiktsmessige boliger for utleie på det ordinære utleiemarkedet. Kommunen ønsker å bidra til utvikling av utleieboliger, og det er nødvendig å gå i dialog med mulige samarbeidsparter for å kartlegge muligheter, og konkretisere de virkemidlene kommunen har for å kunne bidra til realisering.

Kommunen ønsker kontakt med utbygger, entreprenør eller andre som ønsker å delta i utvikling av sentrumsnære boliger. I dette prosjektet ber kommunen om en mulighetsstudie som innebærer følgende elementer:

  • Behovskartlegging
  • Konkrete løsningsforslag
  • Kostnadsoverslag
  • Estimert framdriftsplan

Prosjektomfang:

Kommunen vurderer å kjøpe/etablere 2-4 utleieenheter. Kommunen har tilnærmet byggeklare tomter i Haugalia B13, hvor det er tilrettelagt for både eneboliger og flermannsboliger. Sentrumsområdet Bruflatjordet er under regulering, og her vil det legges til rette for høy utnyttelse, og flermannsboliger.

I tillegg ønsker kommunen å vurdere om det kan være aktuelt å ta i bruk Gamle kommunehuset til ombygging til leiligheter, helt eller delvis. Bygningen blir i liten grad brukt i egen regi i dag, og blir delvis leid ut til næringslokaler.

Det bør gjøres en enkel behovskartlegging i forhold til boligenes størrelse og tilgjengelighet, og eventuelt antall. Kommunen ønsker i utgangspunktet å legge til rette for utleieboliger til ulike målgrupper.

Det bør legges opp til energieffektive bygg, og tilrettelegging for vannbåren varme vil være en forventning for eventuelle nybygg.

Det legges opp til god dialog mellom kommunen og samarbeidspartene underveis. Vi vil utrede og konkretisere de økonomiske virkemidlene kommunen har, som kan bidra til å realisere et utbyggingsprosjekt.

Sluttproduktet fra dette prosjektet vil være beslutningsgrunnlag i sak som legges fram for kommunestyret til behandling, og frist for ferdigstillelse/leveranse er satt til senest 1.november.

Er ditt firma interessert?

Hvis ditt firma er interessert i å delta i en mulighetsstude som beskrevet ovenfor, så send oss et tilbud. Vi trenger din idèskisse, samt et kostnadsoverslag, innen 10.august.

Kommunen samarbeider gjerne med flere aktører i denne fasen, og det er mulig å levere flere alternative løsningsforslag.

Det understrekes at en eventuell framtidig utbygging av utleieboliger vil bli et nytt prosjekt, og valg av «løsningsforslag» vil ikke binde kommunen til valgt samarbeidspart i dette prosjektet.

Hvis du er interessert, eller har spørsmål til prosjektet, så ta gjerne kontakt med kommunalsjef Siv Byfuglien på telefon 977 86 166, eller epost siv.byfuglien@etnedal.kommune.no