Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for del av reguleringsplan Bruflatjordet

I henhold til plan og bygningsloven § 17-4 første ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Etnedal kommune og utbygger, for del av reguleringsplan Bruflatjordet.
Reguleringsplanen er under behandling, og skal legge til rette for bolig- og forretningsutvikling i Bruflat sentrum.

Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av kommunal infrastruktur, som vann, avløp og veg, som er nødvendig for gjennomføring av reguleringsplanen.
Ved enighet vil framforhandlet utbyggingsavtale bli lagt ut til offentlig ettersyn, før den fremmes for politisk behandling. Utbyggingsavtale kan ikke vedtas før reguleringsplanen er vedtatt.
Eventuelle spørsmål eller innspill til utbyggingsavtalen kan rettes skriftlig til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal, eller til postmottak@etnedal.kommune.no.