Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Pasient- og brukerombudet er en statlig ordning under Helsedirektoratet og tilbyr gratis tjenester til befolkningen. Herunder bistand i kontakt og møter med tjenestesteder, hjelp til å formulere klager og erstatningskrav samt gi råd og veiledning i den enkelte sak. Det er trygt og enkelt å ta kontakt med ombudet på tlf. 40 50 16 00 eller 62 55 14 90.

Etnedal kommune arrangerte et kurs for ansatte i helse- og omsorgstjenesten og pårørende 12. september i år. Foredraget var ved Marit Alver-Jacobsen og Bibiana Dahle Ness fra Pasient- og brukerombudet. Temaene som ble belyst var grunnleggende pasientrettigheter og pårørendes rettigheter med vekt på informasjon og medvirkning samt samtykkekompetanse og helsehjelp når pasienter motsetter seg dette.  

Etnedal kommune ønsker å rette en stor takk til pårørende for deres formidable innsats, her symbolisert gjennom en marsipankake som ble servert til kaffen på kurskvelden.  

 

Kake med tekst, hurra for pårørende

Pårørende står i en særstilling som støtte- og omsorgspersoner ved alvorlig sykdom. I tillegg til den som er syk, er det de pårørende som rammes hardest. Helsepersonell har ansvar for å legge til rette for at pårørende får oppfylt sine rettigheter og avklart sine roller, at deres kunnskap blir lyttet til og at de får nødvendig informasjon, opplæring og oppfølging. Helsepersonell har også et ansvar for å ivareta pårørende og å se familiens situasjon som helhet, inkludert det å sørge for at barn som pårørende får nødvendig informasjon og tilstrekkelig oppfølging.

Marit Alver-Jacobsen til venstre og Bibiana Dahle Ness til høyre