Status for utbygging av vann og avløp på Lenningen

Det foregår for tiden en storstilt utbygging av vann- og avløpsledninger på Lenningen, og Kroon Maskin AS er i ferd med å ferdigstille igangsatte prosjekter. Mange lurer på hva status er i de ulike områdene, og kommunen ønsker med dette å orientere litt om dette.

Renseanlegget i snø og solskinn - Klikk for stort bilde

På Ølsjølia er alle hytter klargjort for tilknytning, og utbygger har ferdigstilt første trinn i utbyggingen innenfor det nye området. På Feplassen er offentlig vann og avløp tilgjengelig for alle tomter.

På Synnfjellfoten II er entreprenør Kroon Maskin AS langt på veg ferdige med utbyggingen, og har sin siste arbeidsdag før påske den 21.mars. I forbindelse med utfordringer ved snøsmelting og innføring av telerestriksjoner på fylkesvegen vil det være en pause i arbeidene frem til telerestriksjonene blir opphevet en gang i juni. Utover sommeren vil det bli foretatt pynting og ferdigstillelse av ledningstraseer som er etablert gjennom vinteren. 
Det vil være mulig å koble seg til ledningsnettet her fra sommeren 2024.

I området som ligger innenfor reguleringsplan Regla, så er det vedtatt detaljert VA-plan i forbindelse med planbehandlingen. Her foreligger det imidlertid ikke utbyggingsavtale, og kommunen har per i dag ingen grunnlag for å starte utbygging av vann og avløp. Det er derfor usikkert når det kan forventes oppstart av prosjekt her.

Innenfor reguleringsplan Synnfjellfoten, samt Nordre Lenningen turistområde, er det ikke planlagt noe utbygging med det første. Det er ikke utarbeidet detaljert VA-plan, og kommunen anser disse områdene som lavere prioritert med bakgrunn i at det ikke er planlagt ny bebyggelse her. Kommunen vil planlegge for tilknytning i disse områdene på litt lengre sikt.

Søknad om tilknytning til offentlig ledningsnett

Vi minner om at det skal søkes om tilknytning til offentlig ledningsnett. 
Skjema finner du her.

Her finner du også annen relevant informasjon om kommunalt vann og avløp.

For eksisterende hytter er det aktuelt å minne om at det må sendes inn søknad om tiltak med ansvarsrett for utvendig rørarbeid, og at kreves montering av vannmåler ved tilknytning til kommunal vann- eller avløpsledning.

Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du har spørsmål.