Status for utbygging av vann og avløp på Lenningen

Det foregår for tiden en storstilt utbygging av vann- og avløpsledninger på Lenningen, og Kroon Maskin AS er i ferd med å ferdigstille deler av igangsatte prosjekter. Mange lurer på hva status er i de ulike områdene, og kommunen ønsker med dette å orientere litt om dette.

Etablering av hovedledninger og vannforsyning på Utsikten er i all hovedsak ferdig, og vi er etter all sannsynlighet klare til å levere vann fra Lenningen vannforsyning etter ferien. Dette gjelder da for Nordre Lenningen og Ølsjølia hyttefelt.

Renseanlegg Etnedal kommune  

Ølsjølia (eksisterende felt) er arbeidet også kommet langt, og vann- og avløpsledningene er snart ferdig etablert. Det gjenstår noe arbeider før vi kan koble til nye abonnenter på avløp. Deler av arbeidene i dette området, samt det som skjer på Feplassen, er private prosjekter som samkjøres med det kommunale arbeidet.

Deler av eksisterende Ølsjølia-felt drenerer nordover mot Synnfjellfoten (3-4 hytter).  Disse vil ikke kunne koble seg til i denne omgangen, og det henvises til beskrivelsen for Synnfjellfoten.

Oppsummert mener vi at den enkelte hytteeier på Ølsjølia bør kunne planlegge for tilknytninger etter 1.september, da vi mener det er hensiktsmessig å gjøre jobben samlet for vann og avløp.

Synnfjellfoten II er Kroon Maskin AS valgt som entreprenør, og arbeidet her vil starte opp høsten 2022. Planlagt ferdigstillelse i dette området er 31.12.23.

I området som ligger innenfor reguleringsplan Regla, så er det vedtatt detaljert VA-plan i forbindelse med planbehandlingen. Her er det imidlertid ikke igangsatt forhandling om utbyggingsavtale, og kommunen har per i dag ingen grunnlag for å starte utbygging av vann og avløp. Det er derfor usikkert når det kan forventes oppstart av prosjekt her.

Innenfor reguleringsplan Synnfjellfoten, samt Nordre Lenningen turistområde, er det ikke planlagt noe utbygging med det første. Det er ikke utarbeidet detaljert VA-plan, og kommunen anser disse områdene som lavere prioritert med bakgrunn i at det ikke er planlagt ny bebyggelse her. Kommunen vil planlegge for tilknytning i disse områdene på litt lengre sikt.

Søknad om tilknytning til offentlig ledningsnett

Vi minner om at det skal søkes om tilknytning til offentlig ledningsnett. Skjema finner du her:

https://www.etnedal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/vann-og-avlop/kommunalt-vann-og-avlop/

Her finner du også annen relevant informasjon om kommunalt vann og avløp.

For eksisterende hytter er det aktuelt å minne om at det kreves montering av vannmåler ved tilknytning til kommunal vann- eller avløpsledning.

Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du har spørsmål.

Med ønske om en god sommer!