Ergoterapitjenesten

Formålet med tjenesten:

• Gi tilbud til kommunens innbyggere som pga. skade eller funksjonshemming har vansker med å utføre daglige aktiviteter innenfor hjem, skole arbeid og fritid.
• Gjennom trening, veiledning tilrettelegging og eventuelle hjelpemidler bidra til bedret funksjon, selvhjulpenhet og livskvalitet.

Malin Jørandli Bratlien jobber i 30% stilling som ergoterapeut.
Dagene varierer men er på jobb fast onsdager. Ta kontakt på tlf: 47626067
Eller e-post: Malin.Jorandli.Bratlien@etnedal.kommune.no

Ergoterapi:
* Kartlegging av funksjonsnivå.
* Funksjonstrening og trening i daglige aktiviteter
* Formidling av tekniske hjelpemidler
* Tilpasning av bolig
* Tilrettelegging av skole/barnehage
* Forebyggende helsearbeid
* Veiledning, tverrfaglig samarbeid, ansvarsgrupper
* Saksbehandling, planarbeid
* Hverdagsrehabilitering

Ergoterapeuten er:
* Kontaktperson mellom kommunen og Nav Hjelpemiddelsentralen Oppland
* Synskontakt i kommunen i forhold til tekniske hjelpemiddel.
* Hørselskontakt i kommunen i forhold til tekniske hjelpemiddel.

Habilitering og rehabilitering:
Er viktige områder for ergo- og fysioterapeuter. Vi har tett samarbeid vedrørende pasienter på heimen, hjemmeboende og barn i skole /barnehage. Vi samarbeider med mange ulike faginstanser i og utenfor kommunen.

Formidling av tekniske hjelpemidler:
Samarbeid med Hjelpemiddelsentralen i Oppland, Gjøvik.
Mottak og tilbakelevering av påsøkte hjelpemidler for varig behov. I samarbeid med vaktmester utleveres hjelpemidlene hos bruker. Tilbakelevering til ergoterapeut, fysioterapeut, hjemmesykepleien eller vaktmester.

Kommunalt hjelpemiddellager:
Hjelpemiddelsentralen har ansvar for utlån av hjelpemidler til varig behov (over 2 år). Kommunen har ansvar for kortvarige behov, eks. krykker, rullestol, toalettstol, etc.

Hvem får hjelp og hvordan?
Alle som bor eller oppholder seg i Etnedal kan få hjelp. Ta kontakt pr.tlf, besøk på kontoret på heimen eller via brev/mail. Ved behov reiser jeg ut på hjemmebesøk.

Lovgrunnlag:
Lov om helsetjeneste i kommunen § 1-3

Taushetsplikt:
Alle i tjenesten er underlagt taushetsplikt. Vi samarbeider med andre instanser både innad i kommunen og på sykehus, mår det foreligger samtykke fra bruker.

Kontaktinfo

Malin Jørandli Bratlien
Ergoterapeut
E-post
Mobil 47 62 60 67

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt