Ergoterapitjenesten

Formålet med tjenesten:

• Gi tilbud til kommunens innbyggere som pga. skade eller funksjonshemming har vansker med å utføre daglige aktiviteter innenfor hjem, skole arbeid og fritid.
• Gjennom trening, veiledning tilrettelegging og eventuelle hjelpemidler bidra til bedret funksjon, selvhjulpenhet og livskvalitet.

Etnedal kommune har ikke ergoterapeut for tiden men du kan ta kontakt med Tobias Krøder som er fysioterapeut på tlf: 45319068

Ergoterapi:
* Kartlegging av funksjonsnivå.
* Funksjonstrening og trening i daglige aktiviteter
* Formidling av tekniske hjelpemidler
* Tilpasning av bolig
* Tilrettelegging av skole/barnehage
* Forebyggende helsearbeid
* Veiledning, tverrfaglig samarbeid, ansvarsgrupper
* Saksbehandling, planarbeid
* Hverdagsrehabilitering

Ergoterapeuten er:
* Kontaktperson mellom kommunen og Nav Hjelpemiddelsentralen Oppland
* Synskontakt i kommunen i forhold til tekniske hjelpemiddel.
* Hørselskontakt i kommunen i forhold til tekniske hjelpemiddel.

Habilitering og rehabilitering:
Er viktige områder for ergo- og fysioterapeuter. Vi har tett samarbeid vedrørende pasienter på heimen, hjemmeboende og barn i skole /barnehage. Vi samarbeider med mange ulike faginstanser i og utenfor kommunen.

Formidling av tekniske hjelpemidler:
Samarbeid med Hjelpemiddelsentralen i Oppland, Gjøvik.
Mottak og tilbakelevering av påsøkte hjelpemidler for varig behov. I samarbeid med vaktmester utleveres hjelpemidlene hos bruker. Tilbakelevering til ergoterapeut, fysioterapeut, hjemmesykepleien eller vaktmester.

Kommunalt hjelpemiddellager:
Hjelpemiddelsentralen har ansvar for utlån av hjelpemidler til varig behov (over 2 år). Kommunen har ansvar for kortvarige behov, eks. krykker, rullestol, toalettstol, etc.

Hvem får hjelp og hvordan?
Alle som bor eller oppholder seg i Etnedal kan få hjelp. Ta kontakt pr.tlf, besøk på kontoret på heimen eller via brev/mail. Ved behov reiser jeg ut på hjemmebesøk.

Lovgrunnlag:
Lov om helsetjeneste i kommunen § 1-3

Taushetsplikt:
Alle i tjenesten er underlagt taushetsplikt. Vi samarbeider med andre instanser både innad i kommunen og på sykehus, mår det foreligger samtykke fra bruker.

Kontaktinfo

Per Arne Lien
Kommunalsjef helse- og omsorg
E-post
Telefon 95 05 25 05

Adresse

Besøks - og postadresse:
Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

 

Kartpunkt