Helsestasjons- og skulehelsetjenesten

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er et gratis helsetilbud til alle barn og unge i alderen 0-20 år og deres foreldre. Målet er å fremme gode oppvekstsvilkår for barna og deres familier og forebygge sykdom og skade.

I lov om pasient og brukerrettigheter heter det i §6-1 «Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg».

Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, har etter loven, plikt til å føre journal med helseopplysninger om sine brukere. I journalen skal helsepersonellet nedtegne de opplysninger som de ut fra en faglig vurdering finner nødvendig og hensiktsmessig å dokumentere. Journalen skal bidra til at barnet/eleven får faglig forsvarlig oppfølging.

Når et barn/elev flytter, er hovedregelen at journalen skal overføres til helsestasjonen/skolehelsetjenesten barnet blir hørende til etter flytting. Gi oss derfor beskjed om flytting så vi i samarbeid med dere foreldre kan overføre journalen.

Vi samarbeider med andre kommunale og fylkeskommunale tjenester, som ergoterapeut, barnehager, tannlege, barnevern, PPT, barne-og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP), sykehus, habiliteringstjenesten.

Vi kaller inn til konsultasjoner, ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på eller dere ønsker en avtale.

Av smittevernhensyn skal barn og foresatte ikke være syke ved oppmøte på helsestasjonen.

Kontaktinfo etter 1.auguat 2020:
Wenche Hennie Kristianslund (jobber 80 % stilling)
Helsesjukepleier

Tlf. 61 12 13 29/97 96 19 91

e-post: wenche.kristianslund@etnedal.kommune.no

Kyrkjevegen 12
2890 Etnedal

Kontaktinfo

Aud Bakken
Enhetsleder
E-post
Telefon 61 12 13 80
Mobil 995 18 353

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 08.00 -15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)
Tlf: 61 12 13 00

Adresse

Besøksadresse nye helsehus

Etnedal kommune
Kyrkjevegen 12
2890 Etnedal

Kartpunkt