Pårørende

Nærmeste pårørende er den som personen selv oppgir som sin nærmeste og som gis samtykke til å motta informasjon om personenes helsetilstand eller annet.

Pårørende har rett på generell informasjon og veiledning selv om helsepersonell har taushetsplikt. Nærmeste pårørende kan få nærmere informasjon om personens helsetilstand og helsehjelp, i den grad den syke selv har samtykket til det. Barn over 16 år er å anse som myndige i forhold til sin egen helse.

  • Pårørendeinformasjon

Pårørende er en viktig ressurs. Pårørende må involveres ut fra de rettigheter de og brukeren har og utfra ansvaret helsepersonell har for å gi best mulig tjenester til brukeren.

www.helsenorge.no er det opprettet en nasjonal informasjonsside for pårørende hvor du finner informasjon om rettigheter og tilbud.

Pårørendesenteret.no er en ny landsdekkende nettside for pårørende. Her kan pårørende finne kunnskap, tips og råd og lese om andre pårørendes erfaringer. Du kan kontakte pårørendelinjen via chat, mail eller telefon og få individuell sosialfaglig veiledning. De ansatte du møter har taushetsplikt.

Helsedirektoratet har laget en brosjyre som gir informasjon om rettighetene som pårørende til personer med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer har.

  • Barn og unge som pårørende

Ungeparorende.no  Dette er en nettside for barn og unge som er pårørende.
Når mor eller far har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom/skade har barn rett på informasjon og oppfølging hvis det er nødvendig. Dette gjelder også om søsken er alvorlig syk. Med barn menes både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn i alderen 0-18 år. Helse- og sosialpersonell har plikt til å kartlegge og avklare informasjons- og oppfølgingsbehovet mindreårige barn kan ha som følge av foreldre eller søskens tilstand og eventuelt igangsette tiltak.

Har du noen i familien som mottar hjelp fra kommunen kan de be om en samtale. Du kan henvende deg til de som gir hjelpen. Du kan også snakke med fastlegen, helsesykepleier eller barnevernet. Ulike brukerorganisasjoner og interesseorganisasjoner har tilbud for barn og unge som pårørende. Kontakt den aktuelle brukerorganisasjonen ved behov.