Informasjon om sentrale rettigheter for pasienter, brukere og pårørende i de kommunale tjenestene

Informasjon til pasienter, brukere og pårørende
På Helsenorge (helsenorge.no), samt på sidene til Statens helsetilsyn (helsetilsynet.no), finnes mye nyttig informasjon til pasienter, brukere og pårørende om rettigheter de har overfor helse- og omsorgstjenesten, klageadgang mm. Nedenfor er en oversikt over noen nyttige sider:

Informasjon om Pasient- og brukerombudet (POBO)

Hvordan kan vi hjelpe - Pasient- og brukerombudet
Pasient- og brukerombudet Innlandet:
Tlf. 62551490, e-post: ho@pasientogbrukerombudet.no

Informasjon om rettigheter,klageadgang mm. - Helsetilsynet

Oversikt over sentrale rettigheter - Helsenorge

Rett til helsetjenester i hjemmet - Helsenorge

Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - Helsenorge

Rett til støttekontakt - Helsenorge

Støtte og avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver - Helsenorge

Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Omsorgsstønad - Helsenorge

Pårørendes rettigheter - Helsenorge

Rett til å klage - Helsenorge