Informasjon om sentrale rettigheter for pasienter, brukere og pårørende i de kommunale tjenestene

Informasjon til pasienter, brukere og pårørende
På Helsenorge (helsenorge.no), samt på sidene til Statens helsetilsyn (helsetilsynet.no), finnes mye nyttig informasjon til pasienter, brukere og pårørende om rettigheter de har overfor helse- og omsorgstjenesten, klageadgang mm. Nedenfor er en oversikt over noen nyttige sider:

Informasjon om Pasient- og brukerombudet (POBO)
https://pasientogbrukerombudet.no
https://pasientogbrukerombudet.no/hvordan-kan-vi-hjelpe

Pasient- og brukerombudet Innlandet: Tlf. 62551490, e-post: ho@pasientogbrukerombudet.no

 

Informasjon om rettigheter,klageadgang mm.
https://www.helsetilsynet.no/rettigheter-klagemuligheter/

Oversikt over sentrale rettigheter
https://helsenorge.no/rettigheter

Rett til helsetjenester i hjemmet
https://helsenorge.no/hjelpetilbud-ikommunen/helsetjenester-i-hjemmet

Rett til BPA
https://helsenorge.no/rettigheter/brukerstyrt-personligassistanse-bpa

Rett til støttekontakt
https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/stottekontakt

Rett til avlastning
https://helsenorge.no/hjelpetilbud-ikommunen/avlastningstiltak

Rett til sykehjemsplass eller bolig tilrettelagt forheldøgns omsorg
https://www.helsetilsynet.no/rettigheterklagemuligheter/helse--og-omsorgstjenester/rett-tilkommunale-helse--og-omsorgstjenester/rett-til-sykehjem/

Omsorgsstønad
https://helsenorge.no/hjelpetilbud-ikommunen/omsorgsstonad

Pårørendes rettigheter
https://helsenorge.no/parorende/parorendes-rettigheter

Klageordninger
https://helsenorge.no/rettigheter/klageordninger