Informasjon om sentrale rettigheter for pasienter, brukere og pårørende i den kommunale

Informasjon til pasienter, brukere og pårørende
På Helsenorge (helsenorge.no), samt på sidene til Statens helsetilsyn (helsetilsynet.no), finnes mye nyttig informasjon til pasienter, brukere og pårørende om rettigheter de har overfor helse- og omsorgstjenesten, klageadgang mm. Nedenfor er en oversikt over noen nyttige sider:

Informasjon om Pasient- og brukerombudet (POBO)

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/hva-vi-kanhjelpe-med

Informasjon om rettigheter,klageadgang mm.

https://www.helsetilsynet.no/rettigheter-klagemuligheter/

Oversikt over sentrale rettigheter

https://helsenorge.no/rettigheter

Rett til helsetjenester i hjemmet

https://helsenorge.no/hjelpetilbud-ikommunen/helsetjenester-i-hjemmet

Rett til BPA
https://helsenorge.no/rettigheter/brukerstyrt-personligassistanse-bpa

Rett til støttekontakt

https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/stottekontakt

Rett til avlastning

https://helsenorge.no/hjelpetilbud-ikommunen/avlastningstiltak

Rett til sykehjemsplass

eller bolig tilrettelagt for

heldøgns omsorg

https://www.helsetilsynet.no/rettigheterklagemuligheter/helse--og-omsorgstjenester/rett-tilkommunale-helse--og-omsorgstjenester/rett-til-sykehjem/

Omsorgsstønad

https://helsenorge.no/hjelpetilbud-ikommunen/omsorgsstonad

Pårørendes rettigheter

https://helsenorge.no/parorende/parorendes-rettigheter

Klageordninger

https://helsenorge.no/rettigheter/klageordninger