Overordna planer

 
 
 

Kommunal planstrategi

I plan- og bygningsloven § 10-1 (kommunal planstrategi) kommer det frem at alle kommuner skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen den neste perioden bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

 

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunenes overordnete styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Den definerer visjon og verdier, samt langsiktige mål og strategier. I kommuneplanen inngår en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel gir retninger og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Her definerer politikerne hvilke mål de har for utviklingen av lokalsamfunnet, samt hvilke retningslinjer de vil at kommunens organisasjon skal arbeide etter for å nå målene.

Kommuneplanens arealdel er en overordna arealplan som gjelder for hele kommunen. I arealdelen fastsetter kommunestyret hva som er tillatt arealbruk, og hvilke restriksjoner som gjelder gjennom arealformål, hensynssoner og generelle og formålstilknyttede planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging, slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker. Arealdelen består av et kart som viser ulike arealbruksformål og hensynssoner, samt et sett med bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Økonomiplan

Kommunen utarbeider hvert år en økonomiplan med årsbudsjett, årsberetning(årsmelding) og årsregnskap.

Kontaktinfo

Håvard Telstø
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 94 83 16 49