Vann- og avløp - Bakkebygde

Etnedal kommunestyre har vedtatt felles vann- og avløpsplan for Bakkebygde. Denne planen innebærer etablering av ett felles kommunalt vannforsyningsanlegg og ett avløpsanlegg for hele området, samt tilhørende ledningsnett.

Hovedformålet med planen er å klargjøre for kommunal drikkevannsforsyning og avløpshåndtering med tilhørende ledningsnett i Bakkebygde. Planen skal legge grunnlaget for framtidig planlegging og utbygging av kommunens vann- og avløpssystem i dette området, og være et verktøy for å sikre tilstrekkelig med godt og helsemessig trygt drikkevann og sikre forsvarlig håndtering av avløpsvann for både eksisterende og framtidig bebyggelse.

I nye og etablerte byggeområder gjelder at det skal utarbeides detaljert VA-plan for det enkelte området før nye utslipp kan godkjennes. Detaljert VA-plan skal være del av reguleringsplan, og godkjennes av kommunen.

Denne VA-planen er utarbeidet under forutsetning av at framtidig utvidelse og utvikling skal skje i kommunal regi eller gjennom utbyggingsavtaler med kommunen. Forutsetningen er avhengig av at nåværende eiere og kommunen kommer til enighet om overdragelse av aktuelle eksisterende VA-anlegg.

Investering og drift av offentlig vann- og avløpsanlegg skal i utgangspunktet finansieres etter selvkostprinsippet. Kommunen vil benytte seg av utbyggingsavtaler, som skal regulere øvrig finansiering av en utbygging.

I godkjent VA-plan legges det til grunn at det skal utøves tilknytningsplikt for alle som har eller ønsker innlagt vann, både nye og eksisterende hytter.

Framdrift innenfor de ulike byggeområdene avhenger av framdrift i reguleringsplanarbeidet, og av utbyggingsavtaler som skal etableres mellom kommunen og utbyggere.

 

Vann- og avløpsplan Bakkebygde (PDF, 9 MB)

Kart Bakkebygde - VA - plan (PDF, 5 MB)

Kart Bakkebygde – Trykksoner  (PDF, 5 MB)