Kontrollutvalget

Kommunestyret i hver kommune har valgt ett kontrollutvalg på minimum fem personer.

Kontrollutvalget i Etnedal - 2019 - 2023
Funksjon Navn E-post Tlf:
Leder Ingjerd Thon Hagaseth Ingjerd.thon.hagaseth@etnedal.kommune.no 90029961
Nestleder Inger Anna Lysthaug inger.anna.lysthaug@etnedal.kommune.no 90683224
Medlem Syver Thon syver.thon@etnedal.kommune.no 90892425
Medlem Harald Bjerknes Harald.bjerknes@etnedal.kommune.no
Medlem Viggo Byfuglien viggo.byfuglien@etnedal.kommune.no

Kontrollutvalgssekretariat:
– Lukkeleik AS, annemartefoer@gmail.com

Kontrollutvalgets oppgaver er regulert av forskrift om kontrollutvalg i kommuner av 15.juni 2004 og skal :

  • Føre det løpende tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning på vegne av kommunestyret.
  • Påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
  • Ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Det er viktig å presisere at kontrollutvalget ikke er klageorgan for enkeltsaker og ikke kan ta enkeltsaker opp til vurdering, men systemfeil, ressursforvaltning og forholdet til lov og forskrift er sentrale oppgaver.

Kontrollutvalget følger opp at Kommunerevisjon IKS er en forsvarlig revisjonsordning ved bl a at de :

  • Påser at oppdragsansvarlig revisor har minimum har bestått eksamen til Bachelor i revisjon ihht Finanstilsynets krav til registrert revisor og har minst tre års praksis fra regnskapsrevisjon jf forskrift om revisjon av kommuner § 11 (Revisjonssjef Åge Sandsengen er godkjent Registrert revisor av Kredittilsynet fra 1992).
  • At rapporter fra gjennomført kvalitetskontroll av oppdragsansvarlig revisor foretatt av Norges Kommunerevisorforbund eller Finanstilsynet gjøres kjent for kontrollutvalget uavhengig av hvilken kommune kontrollen er knyttet til og at revisor består kvalitetskontrollen.
  • Kommunikasjon via muntlig og skriftlige tilbakemeldinger fra revisor til kommunen og kontrollutvalget og rapporter fra forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.