Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll med forvaltningen i kommunen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalgets oppgaver og roller er definert i kommuneloven og i forskrift om kontrollutvalg og revisjon. 

Kontrollutvalget skal ikke overprøve politiske prioriteringer.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og kan ikke behandle klager på enkeltsaker. Slike klager skal gå til kommunen.

Kontrollutvalget kan likevel med bakgrunn i konkrete saker, på eget initiativ eller oppfordring fra innbyggere, vurdere om det er behov for å behandle en sak i utvalget. Kontrollutvalget setter derfor pris på innspill fra innbyggerne i kommunen.

Kontrollutvalget 2023-2027:

  • Ingjerd Thon Hagaseth (leder)
  • Arne Fauske
  • Odd Geir Brateng
  • Inger Anna Lysthaug
  • Turid Fossen Nysveen
  • 1.vara: Kjell Jørgensen
  • 2.vara: Jostein Urberg

Sekretariatet for kontrollutvalget:

Lukkeleik AS

Anne-Marte.For@kusekvaldres.no