Søk kulturmidlar innan 1. april

Privatpersonar og lag/organisasjonar som driv frivillig kulturarbeid, og som har innbyggjarar i Etnedal som ein del av målgruppa, kan søkje om kulturmidlar. 1. april er fristen for å søkje støtte til drift av lag, samt lokale aktivitetsmidlar (LAM). LAM er retta mot lokale lag og foreiningar som driv idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. 

Søknadsskjema for begge ordningane finn du på våre heimesider: Tilskotsordningar til kultur, idrett og fritid - Etnedal kommune Der finn du også meir informasjon om kulturmidlane og andre tilskotsordningar.