Ungdom i Innlandet kan komme seg trygt hjem i helgene med taxi for kun 69 kroner.

 

For å bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2021 som følge av Covid19-restriksjoner, ble det laget en midlertidig tilskuddsordning. Skogeiere som selv sto for vårens skogplanting må sende søknad til kommunen innen den 1. september for å få dette tilskuddet

Overhopp, et stedskunstprosjekt mellom billedkunstnerne Marit Arnekleiv og Egil Martin Kurdøl er i full gang.

Stedet er Møllers Landhandel i Nord-Etnedal, bygget 1978, nedlagt 1999.

Bygningen ligger langt fra nærmeste hus, rett ved Steinsetbygdvegen, med tett skog på alle kanter.

«Grunnen til at vi fant stedet interessant er beliggenheten i randsonen mellom sivilisasjon og natur og det at bygningen ikke lenger har noen klar funksjon – den er tatt ut av tiden», sier kunstnerne om prosjektet.

 

 

Kan du tenke deg å bli fosterhjem, men er usikker på hva det innebærer eller om du er den rette personen for oppgaven? 25. august kl. 18.00 inviterer fosterhjemstjenesten, Bufetat, til et digitalt informasjonsmøte der du kan stille spørsmål og få svar på det du lurer på.

  

I henhold til pbl § 17-4 kunngjøres at Etnedal kommune har inngått utbyggingsavtale med Ølsjølia Utvikling AS, om utbygging av kommunalt vann og avløp for del av Ølsjølia hytteområde.

Avtalen ble godkjent av kommunestyret i sak 61/21 den 27.05.21. Reguleringsplan Ølsjølia ble vedtatt i samme møte, sak 59/21.

Det er registrert noko førekomst av kjempebjørnekjeks i søre delar av Etnedal. I området litt sør for Lundebrua er dene planten oppdaga. Planten representerer eit miljøproblem. Den skuggar ut alle andre planter der den etablerer seg, og artsmangfaldet vert redusert sterkt. Kjempebjørnekjeksen inneheld plantesaft som kan gje kraftige utslett på huden. Den har stor frøproduksjon og sprer seg raskt. Det vert oppfordra til nedkjemping av planten der den vert oppdaga.

Alle innbyggere over 18 år i Etnedal kommune som har ringt legekontoret og sagt at de ønsker vaksine mot koronavirus, har nå fått tilbud om første dose. I uke 31 får vi 120 vaksinedoser og det er kun 40 personer som står på listen for vaksinering denne uken. Dette betyr at vi har 80 vaksinedoser som kan gis til personer som ikke har fått sin første dose enda.

I Etnedal kommune blir det ikke sendt ut innkalling til vaksinering. Alle over 18 år som ønsker vaksinering må selv ta kontakt med legekontoret på telefon 61 12 13 30. Vi oppfordrer derfor personer som ønsker vaksine om å ringe legekontoret for å bli satt opp på liste for vaksinering.

Kommunen har fått noen tilbakemeldinger om at enkelte ikke har fått med seg at de selv må ta kontakt med legekontoret for å bli satt opp på liste for vaksinering, og vi oppfordrer derfor alle til å snakke med sine nærmeste om at dersom de ønsker vaksinering må de ringe legekontoret så snart som mulig.

For å få avviklet årets sommerferie, ser vi oss nødt til å stenge avdelingen i en periode. Det vil i denne perioden ikke være saksbehandlere tilgjengelig verken på telefon eller e-post. Vi ber om at søknader av alle slag sendes på vanlig måte til:


Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

Eller til postmottak@etnedal.kommune.no

 

Etnedal kommunestyret har i møte 24.6.2021, sak 73/21, vedtatt reguleringsplan for Feplassen. Hensikten med plan og bestemmelser er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.
Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Innlandet innen 3 uker fra denne kunngjøring, i samsvar med forvaltningslovens § 27. En eventuell klage må gjøres skriftlig og sendes via eDialog på vår nettside, eller til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

 Etnedal kommune har for tiden mange henvendelser knyttet til gjerder på fritidseiendommer. Det er ofte beitedyr som er bakgrunnen for at hytteiere ønsker å gjerde inn hele eller deler av eiendommen sin.