Vann og avløp - Lenningen

Klikk for stort bildeEtnedal kommunestyre vedtok i møtet 23. januar felles vann- og avløpsplan for Lenningen. Denne planen innebærer etablering av ett felles kommunalt vannforsyningsanlegg og ett avløpsanlegg for hele Lenningen, samt tilhørende ledningsnett.

Vannforsyningsanlegget vil ligge på Lortetjednhaugen slik at det kan gi tilfredsstillende trykk til hele Lenningen. Eksisterende kommunale avløpsanlegg som ligger nede ved den gamle settefiskdammen vil bli utvidet.

Kommunen jobber nå med anbudsgrunnlag for det som i planen er beskrevet som trinn 1 i utbyggingen, og har som mål om å få lagt dette ut på offentlig anbud i løpet av mars. Oppstart av anleggsarbeider ser vi for oss tidligst i juli når telerestriksjoner på fylkesvegen er opphevet. Anleggsperioden vil mest sannsynlig bli på 1-1,5 år, men dette vil være avhengig kontrakten som inngås.

I trinn 1 inngår etablering av vannforsyningsanlegg, utbygging av hovedtrasé fra Vidsynhøgde til Utsikten, samt utbygging og tilknytning i Uglehøgde og Vidsynhøgde.

I nye og etablerte byggeområder (listet opp i punkt 8.3 i felles VA-plan) gjelder at det skal utarbeides detaljert VA-plan for det enkelte området før nye utslipp kan godkjennes. Detaljert VA-plan skal være del av reguleringsplan, og godkjennes av kommunen. For Synnfjellfoten I vil kommunen utarbeide detaljert VA-plan i forbindelse med et framtidig utbyggingstrinn.

I godkjent VA-plan legges det til grunn at det skal utøves tilknytningsplikt for alle som har eller ønsker innlagt vann, både nye og eksisterende hytter. Kommunen vil sende ut informasjon til den enkelte hytteeier om antatt kostnad og framdrift når dette er avklart for det enkelte området.

Framdrift innenfor de ulike byggeområdene avhenger av framdrift i reguleringsplanarbeidet, og av utbyggingsavtaler som skal etableres mellom kommunen og utbyggere.