Kommunen er opptatt av trafikksikkerhet for små og store innbyggere. I høst vil vi iverksette sikringstiltak for å trygge de myke trafikantene ved kulturskolen.

Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.

Det har i helgen blitt funnet et nytt sauekadaver på Ølslykkja. Statens naturoppsyn (SNO) har dokumentert søndag 15/7 at det er tatt av ulv. Sauen ble tatt for ca. ei uke siden, omtrent samtidig med tidligere registrerte kadaver.

Etnedal kulturskule ynskjer Anne-Birthe Nord velkomen som ny danselærar neste skuleår. Dette er eit samarbeid med FRIKAR. Anne-Birthe har åtte års utdanning i dans og visuell kunst frå USA, Latvia og Norge.

Brannvesenet minner samtidig om det generelle bålforbudet:

Det er i tidsrommet 15. april til 15. septmeber forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er allikevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Opphevingen av totalforbudet, innebærer dermed at det er tillatt å benytte tilrettelagte og sikre plasser for å gjøre opp ild/bål og for grilling, under forutsetning om at det åpenbart ikke kan medføre brann.

Etnedal kommune ønsker å organisere en veiviserordning for bosatte flyktninger i Etnedal.

Kommunene i Valdres vil fra 15.06.2018 sende brevene våre digitalt.

Arbeidet med ny bru over Etna på fylkesveg 251 begynner mandag 4. juni og vil pågå til ut på sommeren 2019. Først skal stubber og kvist som ligger igjen etter hogsten freses opp, og entreprenøren skal bygge anleggsveger. Arbeidet med selve brua starter i august.

Det var en privatperson som meldte fra til Etnedal kommune om den velta minnesteinen på Tonsåsen. Steinen er en av fire slike personlige minnesteiner som markerer falne soldater i kampene over Tonsåsen under andre verdenskrig. I forbindelse med hogst langs fv. 33, der vegarbeidene nettopp er satt i gang, ble det hogd tett inntil minnesteinen, som i den forbindelse veltet. Statens vegvesen fikk beskjed, og ga raskt tilbakemelding om at dette ikke skulle ha skjedd og at de ville følge opp saken videre. Se vedlagte pressemelding fra Statens vegvesen. Kommunen beklager hendelsen, men ser positivt på vegvesenets håndtering så langt. Vi er trygge på at steinen vil bli reparert dersom det er behov for det, og at den blir satt på plass igjen.